Ymgyrch Rhuban Gwyn

Dyfarnwyd Statws Rhuban Gwyn i Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru gan yr Ymgyrch Rhuban Gwyn.  Gwnaeth y Comisiynydd addewid i beidio byth â chyflawni na goddef trais yn erbyn menywod, na chadw’n dawel amdano.

Gall cam-drin domestig a thrais rhywiol effeithio ar unrhyw un, beth bynnag ei ryw, tarddiad ethnig neu gyfeiriadedd rhywiol ac amcangyfrifir bod dros 40,000 o bobl hŷn yng Nghymru yn cael eu cam-drin yn eu cartrefi eu hunain bob blwyddyn.  Bydd y Comisiynydd yn parhau i godi ymwybyddiaeth o’r cam-drin domestig y mae pobl hŷn yng Nghymru yn ei ddioddef ac yn gweithio i sicrhau bod pobl hŷn yn ddiogel, yn cael eu hamddiffyn a bod y cymorth sydd ei angen arnynt ar gael iddynt.

Mae’r Ymgyrch Rhuban Gwyn yn chwilio am addewidion, gan ddynion yn bennaf, i wneud eu rhan drwy gondemnio trais yn erbyn menywod. Gallwch wneud eich addewid personol yma.