Gwybodaeth a chanllawiau ar gam-drin domestig: Diogelu pobl hŷn yng Nghymru

Yn 2017, gweithiodd Llywodraeth Cymru gyda’r Comisiynydd i gyhoeddi Gwybodaeth a chanllawiau ar gam-drin domestig: Diogelu pobl hŷn yng Nghymru.

Diben y canllaw hwn yw galluogi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru (gan gynnwys staff gofal cymdeithasol, gweithwyr gofal cartref, meddygon, nyrsys, swyddogion tai, yr heddlu ac unrhyw weithiwr proffesiynol arall sy’n dod i gysylltiad â phobl hŷn) i weithio’n fwy effeithiol gyda phobl hŷn sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig.

Mae hyn yn cynnwys gweithio’n agos gydag asiantaethau partner sy’n ymwneud yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â phobl hŷn waeth beth fo’u hanghenion gofal a chymorth ychwanegol, neu p’un a yw eu hamgylchiadau yn eu gwneud yn agored i niwed.

Bwriedir i’r canllawiau arfer da hyn feithrin gwell dealltwriaeth o brofiad pobl hŷn o gam-drin domestig ac, yn arbennig:

  • cynnig cyngor ymarferol i staff a rheolwyr er mwyn sicrhau bod pobl hŷn sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig yn gallu cael gafael ar y cymorth a’r cyngor gorau sydd ar gael;
  • gwella cydnabyddiaeth a meithrin dealltwriaeth o gyd-destun cam-drin pobl hŷn a’r ymatebion dilynol y dylid eu hystyried;
  • cyfrannu at wybodaeth a hyder gweithwyr proffesiynol fel y gallant fynd i’r afael â chymhlethdodau gweithio gyda phobl hŷn sydd angen gofal a chymorth o ganlyniad i gam-drin domestig, ond sydd angen gweithwyr proffesiynol hefyd i ymateb i’w hanghenion gofal a chymorth eraill.

Cliciwch yma i lawrlwytho Gwybodaeth a chanllawiau ar gam-drin domestig: Diogelu pobl hŷn yng Nghymru