Grŵp Atal Cam-drin

Ym mis Ebrill, sefydlodd y Comisiynydd grŵp gweithredu o sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y cymorth sydd ei angen arnynt i'w cadw'n ddiogel a'u hamddiffyn rhag camdriniaeth a throsedd. 

Mae’r sefydliadau a ganlyn yn aelodau o’r grŵp: 

ADSS Cymru
Age Cymru
BASW
BAWSO 
Yr Eglwys yng Nghymru
Uned Atal Trais Cymru Gyfan
Dewis Choice

Heddlu Dyfed Powys
Get Safe Online
Heddlu Gwent
Hourglass Cymru (Action on Elder Abuse Cymru o’r blaen)
Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol
Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol
Gwarchod y Gymdogaeth
Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir
Heddlu De Cymru
Safonau Masnach (cynrychiolydd Cymru)
VAWDASV
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
WCVA
Llywodraeth Cymru
Cymorth i Ferched Cymru
Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru
CLILC

Gallwch ddarllen Cylch Gorchwyl y grŵp gweithredu yma. 

Mae'r grŵp wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i godi ymwybyddiaeth o'r pethau y gall pobl hŷn eu gwneud i gadw eu hunain yn ddiogel ac wedi eu hamddiffyn, a'r rôl y gallwn ni i gyd ei chwarae wrth amddiffyn pobl hŷn. Ochr yn ochr â hyn, mae'r grŵp wedi bod yn hyrwyddo'r gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael a all helpu pobl hŷn, yn ogystal ag annog pobl i roi gwybod am unrhyw bryder sydd ganddynt am ddiogelwch neu lesiant unigolyn hŷn.

Er mwyn ategu hyn, mae'r grŵp wedi cyhoeddi sawl datganiad rhagweithiol, yn ymwneud â nodi camdriniaeth bosibl ac adrodd am bryderon, troseddau a sgamiau sydd wedi dod i'r amlwg yn ystod y pandemig, a chadw'n ddiogel ar-lein. Cynhyrchodd y grŵp becyn gwybodaeth hefyd sy'n darparu amrywiaeth o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol ynghylch sut gall pobl hŷn aros yn ddiogel, ac mae wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ledaenu gwybodaeth, negeseuon ac adnoddau allweddol. 

Mae'r adnoddau a gynhyrchir gan y grŵp gweithredu ar gael yma. 

Grŵp Llywio 

Mae aelodau’r grŵp gweithredu hefyd wedi ffurfio grŵp llywio er mwyn sicrhau dull strategol o fynd i’r afael â materion sydd wedi codi o ganlyniad i’r pandemig a nifer o faterion hirsefydlog yn ymwneud â diogelu ac amddiffyn.

Gallwch ddarllen Strategaeth y Grŵp Llywio yma (Awst 2020)

Darllenwch Egwyddorion Allweddol ar gyfer ymgysylltu â phobl hŷn sydd mewn perygl o gael eu cam-drin neu sy'n cael eu cam-drin yma