Troseddau yn Erbyn, a Cham-Drin, Pobl Hŷn yng Nghymru - Cael Cymorth a Chyfiawnder: Cydweithio

Un o’m prif flaenoriaethau yw gweithio gyda’r system cyfiawnder troseddol ehangach, asiantaethau diogelu, cydweithwyr yng ngwasanaethau’r heddlu ac eraill i gryfhau’r ymwybyddiaeth o natur y cam-drin a wynebir gan bobl hŷn ac i sicrhau eu bod yn gallu cael gafael ar gymorth a cyfiawnder. Rwy’n dymuno sicrhau, pan fydd y diffiniad cyfreithiol yn berthnasol iddynt, fod pobl hŷn yn cael eu cydnabod yn ddioddefwyr cam-drin domestig a’u bod yn gallu cael gafael ar yr holl gymorth sydd ar gael iddynt o dan ddeddfwriaeth cam-drin domestig a gwasanaethau cymorth cam-drin domestig, a bod cam-drin pobl hŷn yn cael ei gydnabod a’i drin fel gweithred droseddol.

Er bod rhywfaint o arferion da i’w gweld ledled Cymru, nid yw’r rheini’n cael eu rhoi ar waith yn gyson ym mhob man. Mae angen mynd ati gyda mwy o ymroddiad ac mewn ffordd fwy cydlynol i ddiogelu llawer o bobl hŷn sy’n cael eu cam-drin.

Yn gefn i’m gwaith, comisiynais Brifysgol Aberystwyth i edrych ar sut y byddwn yn canfod, ac yn cofnodi data ac achosion a sut y bydd y rhain yn cael eu trosglwyddo rhwng asiantaethau. Gofynnais i’r ymchwilwyr awgrymu sut y gallwn wneud hyn yn well yng Nghymru. Mae amddiffyn oedolion ar fin cael ei roi ar sail statudol drwy Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), ac felly, mae’n adeg briodol inni ystyried sut y gall asiantaethau gydweithio’n well er mwyn atal pobl hŷn rhag disgyn drwy’r ‘bylchau’ rhwng gwasanaethau.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad