Methodoleg 

Bydd Adolygiad y Comisiynydd yn cyfuno ymweliadau uniongyrchol â sefydliadau gofal preswyl, gyda thystiolaeth yn cael ei chyflwyno drwy gyfrwng holiaduron, grwpiau ffocws a phanelau cymryd tystiolaeth i sicrhau bod y Comisiynydd yn gallu edrych yn fanwl ar y bywyd y mae pobl hŷn yn ei fyw mewn gofal preswyl.

Gan gychwyn ym mis Hydref 2013, bydd yr Adolygiad yn cael ei gynnal mewn pedwar cam, gydag argymhellion ffurfiol yn cael eu cyhoeddi fis Tachwedd 2014.

Cam 1:

 • Galwad am dystiolaeth gan bobl hŷn a’r sawl sy’n gofalu amdanynt, yn eu cynrychioli ac yn eu cynorthwyo, yn unigolion ac yn sefydliadau.
 • Tystiolaeth ysgrifenedig gan rai sy’n cael eu cydnabod fel arbenigwyr mewn gofal preswyl.
 • Cyflwyniadau ysgrifenedig gan y cyrff sy’n destun yr Adolygiad hwn o safbwynt eu dealltwriaeth o ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn mewn gofal preswyl. Hefyd, bydd y Comisiynydd yn gwahodd rhanddeiliaid allweddol i drafod eu cyflwyniadau â’i Bwrdd Cynghori.  

Cam 2: 

 • Ymweliadau gan y Comisiynydd a’i thîm i gwrdd â phobl hŷn sy’n byw mewn gofal preswyl yng Nghymru i glywed yn uniongyrchol ganddynt am eu profiadau a’u disgwyliadau.
 • Bydd y Comisiynydd a’i thîm hefyd yn holi barn teuluoedd pobl hŷn sy’n byw mewn gofal preswyl, staff sy’n gweithio mewn gofal preswyl a’r sawl sy’n darparu eiriolaeth annibynnol. 
 • Ochr yn ochr â’r ymweliadau hyn bydd digwyddiadau ymgysylltu agored yn cael eu cynnal i glywed yn uniongyrchol gan gymaint o bobl â phosibl ac i sicrhau bod ystod eang o leisiau’n cael eu clywed.

Cam 3:

 • Dadansoddi’r dystiolaeth a gasglwyd.
 • Craffu ffurfiol ar waith yr asiantaethau sy’n dod o fewn cwmpas yr adolygiad hwn i ganfod a fydd camau sydd ar waith neu yn yr arfaeth yng Nghymru’n ddigonol i gyflawni’r newid gofynnol. 
 • Bydd cyrff sy’n dod o fewn cwmpas yr Adolygiad yn cael eu gwahodd i roi tystiolaeth bellach gerbron Bwrdd Cynghori’r Comisiynydd.

Cam 4:

 • Cyhoeddi adroddiad ffurfiol, a fydd yn gwneud argymhellion ymarferol i Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd Lleol, AGGCC, Llywodraeth Cymru, Cyngor Gofal Cymru a darparwyr preifat ar yr hyn sy’n rhaid ei wella, ei newid neu ei roi ar waith i sicrhau bod ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn yn ganolog i ofal preswyl ledled Cymru.
 • Ar ddiwedd Cam 4 bydd y Comisiynydd hefyd yn cynghori ar unrhyw gamau dilynol neu adolygiad a all gael ei gynnal i sicrhau y gweithredir ar fy argymhellion. 

Bydd diweddariadau rheolaidd ar yr Adolygiad yn cael eu rhoi’n uniongyrchol i randdeiliaid allweddol a thrwy wefan y Comisiynydd.