Panel Cynghori 

Bydd Panel Cynghori yn gweithredu fel clust i wrando a chyfaill beirniadol i’r Comisiynydd drwy gynnig arweiniad heb ymrwymiad, barn strategol ac arbenigedd perthnasol i Adolygiad y Comisiynydd i ansawdd bywyd a gofal i bobl hŷn mewn cartrefi preswyl ledled Cymru.

Bydd y panel yn gweithredu fel fforwm diogel a chyfrinachol i edrych ar faterion, risgiau a heriau, a all fod yn rhwystrau i Adolygiad y Comisiynydd a’i nod cyffredinol o godi safonau ansawdd a gofal y ddarpariaeth mewn cartrefi gofal preswyl ledled Cymru. 

Amlinelliad o Swyddogaethau

1. Gweithio fel tîm cynghori arbenigol i hwyluso cynnydd Adolygiad y Comisiynydd ac fel llysgennad i’w lwyddiant.

2. Cyfranogi mewn trafodaethau ar y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu gofal preswyl; er enghraifft, anghenion gofal preswyl yn awr ac yn y dyfodol, a strategaethau lleol a chenedlaethol, polisi, deddfwriaeth a chanllawiau presennol. 

3. Cynnig myfyrdod beirniadol a gwybodus ar ganfyddiadau cychwynnol y Comisiynydd a dogfennau eraill – bydd y rhain yn cael eu hanfon ymlaen llaw i hwyluso’r trafodaethau.

4. Rhoi cyngor arbenigol a her briodol i Adolygiad y Comisiynydd i ofal preswyl

Cwmpas 

Mae peth o’r wybodaeth y bydd y Panel Cynghori’n ei gweld yn debygol o fod yn sensitif neu gyfrinachol dros ben, ac felly bydd disgwyl i’r aelodau drin yr holl ddogfennau’n gwbl gyfrinachol 

Y Comisiynydd ei hun sy’n atebol yn y pen draw am sut mae’n defnyddio ei phwerau cyfreithiol; o ganlyniad bydd yn ystyried – ond ni fydd wedi ymrwymo i dderbyn – argymhellion y Panel Cynghori.

Aelodaeth / Cynrychiolaeth

Mae’r aelodau’n cynnwys cynrychiolwyr profiadol o faes gofal preswyl a phobl hŷn:


Laraine Bruce  ______   Carechecker 
Sue Kent    Cyn Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan 
Steve Milsom    Ymddeol Uwch Swyddog gyda Llywodraeth Cymru
John Moore    Fy Mywyd mewn Cartref Cymru
Sue Phelps    Cymdeithas Alzheimer
Yr Athro Judith Phillips    Rhwydwaith Heneiddio Pobl Hŷn, Prifysgol Abertawe
John Vincent    Senedd Pobl Hŷn Cymru
Yr Athro John Williams    Prifysgol Aberystwyth
Richard Willams    Cynghrair Henoed Cymru