Adolygiad o Gartrefi Gofal

Mae gwneud yn siŵr bod gan bobl hŷn yr ansawdd bywyd gorau yn un o brif flaenoriaethau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Dyna pam ei bod yn cynnal Adolygiad i ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.

Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am Adolygiad Gofal Preswyl y Comisiynydd:

Cyflwyniad gan y Comisiynydd

Adroddiad yr Agolygiad

Anghenion Gweithredu

Y Camau Nesaf

Cofrestr o argymhellion

Datganiad y Comisiynydd

Datganiad i'r Wasg

Bydd y Comisiynydd yn Adolygu’r ddarpariaeth i ganfod a oes gan bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ansawdd bywyd da drwy edrych ar ffactorau fel iechyd corfforol a seicolegol, perthnasoedd cymdeithasol, amgylchedd ac ysbrydolrwydd y cartref gofal. 

Nod cyffredinol yr Adolygiad yw sicrhau bod ansawdd bywyd wrth wraidd gofal preswyl yng Nghymru.  

Drwy gyfrwng yr Adolygiad, hyfed mae’r Comisiynydd yn ceisio sicrhau bod:

  • Y cyrff hynny sy’n gyfrifol am reoleiddio, arolygu, comisiynu a darparu gofal yn meddu ar ddealltwriaeth lawn o fywydau pobl hŷn mewn cartrefi gofal preswyl.
  • Pobl hŷn, perthnasau, gofalwyr, staff, cyrff cyhoeddus, darparwyr preifat ac eraill yn ymwybodol o beth yn union yw ansawdd bywyd a gofal da. 
  • Ansawdd bywyd a gofal yn cael eu cydnabod fel y meincnod hanfodol ar gyfer darparu ac asesu gofal preswyl yng Nghymru.
  • Camau’n cael eu cymryd sy’n arwain at wella ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn.  

Wrth edrych ar ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn mewn gofal preswyl, bydd y Comisiynydd yn cymryd diddordeb penodol yn y grwpiau canlynol: siaradwyr Cymraeg, pobl sy’n byw â dementia, a phobl â nodweddion gwarchodedig.