Y Camau Nesaf

Mae Gofynion ar gyfer Gweithredu'r Comisiynydd, a gyhoeddwyd gyda chanfyddiadau ei Hadolygiad, yn nodi'n glir y newid sy'n ofynnol i wella ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal ledled Cymru.  

Mae'r Comisiynydd yn disgwyl, fel y mae pobl hŷn a'r nifer fawr o unigolion a sefydliadau a ymatebodd i'w Hadolygiad, y bydd y cyrff cyhoeddus a oedd yn rhan o'i Hadolygiad yn cymryd camau gweithredu ar y cyd i gyflawni'r newid gofynnol a thrwy hyn sicrhau bod ansawdd bywyd wrth wraidd gofal preswyl a gofal nyrsio yng Nghymru a bod pobl hŷn yn cael yr hyn y mae ganddynt yr hawl iddo.

Yn unol â Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, gofynnodd y Comisiynydd i’r cyrff a oedd yn rhan o’r Adolygiad gyflwyno iddi gofnod ysgrifenedig o’r canlynol:

  • Sut maent wedi cydymffurfio neu sut maent yn bwriadu cydymffurfio â'r Gofynion ar gyfer Gweithredu;
  • Pam nad ydynt wedi cydymffurfio â’r Gofynion ar gyfer Gweithredu; neu
  • Pam na ydynt yn bwriadu cydymffurfio â’r Gofynion ar gyfer Gweithredu.

Mae'r holl gyrff statudol sy'n rhan o'r Adolygiad a Gofynion ar gyfer Gweithredu'r Comisiynydd wedi ymateb; mae'r ymatebion hyn wrthi'n cael eu dadansoddi a'u hasesu gan y Comisiynydd, a bydd cofrestr o ymatebion yn cael ei chyhoeddi'n fuan ar wefan y Comisiynydd.  

Os tybir bod unrhyw ymateb yn anfoddhaol, rhoddir rhybudd ysgrifenedig ffurfiol, a fydd yn gofyn am ymateb gwell o fewn mis.  

Bydd y Comisiynydd yn ystyried pob ymateb yn fanwl ac yn cyhoeddi datganiad yn manylu ar ei hasesiad cyffredinol o ran a yw'r camau gweithredu y manylir arnynt yn yr ymatebion yn sicrhau’r canlyniadau y mae hi’n eu disgwyl.  

I gael rhagor o wybodaeth am yr Adolygiad a'i ganfyddiadau, cliciwch yma.