Cysylltiadau Defnyddiol: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - Hyb Dysgu (Cyngor Gofal Cymru)

Mae’r Hyb Gwybodaeth a Dysgu yn siop un stop ar gyfer ystod eang o adnoddau sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf, gan gynnwys y Ddeddf yn ei chyfanrwydd, y rheoliadau a’r codau ymarfer a chanllawiau statudol

www.ccwales.org.uk/the-act/Llywodraeth Cymru

Yn gyfrifol am ddeddfwriaeth a pholisi, ac am sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu rheoleiddio a’u harolygu. Mae hefyd yn ariannu ac yn rhoi canllawiau i Awdurdodau Lleol.

Parc Cathays 
Caerdydd
CF10 3NQ
Ffôn 0300 0604400

http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cyAsiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA)

Yn hybu gwelliant a newid trawsnewidiol mewn gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Tŷ Llywodraeth Leol 
Rhodfa Drake 
Caerdydd
CF10 4LG
Ffôn 029 2046 8685

www.ssiacymru.org.uk Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Rheoleiddio, arolygu ac adolygu holl wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru

Swyddfa Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhyd-y-car 
Merthyr Tudful
CF48 1UZ
Ffôn 0300 7900 126

www.aggcc.org.ukAge Cymru

Yn darparu gwybodaeth a chyngor i bobl hŷn yn y DU

Tŷ John Pathy 
13/14 Neptune Court, 
Vanguard Way
Caerdydd 
CF24 5PJ
Ffôn 08000 223 444

www.ageuk.org.uk/cymru/home-and-care/the-social-services-and-well-being-wales-act-2014-/Gofal a Thrwsio Cymru

Yn hyrwyddo anghenion tai pobl hŷn 

2 Ocean Way
Caerdydd
CF24 5TG
Ffôn 029 2067 4830

www.careandrepair.org.uk/


Gofalwyr Cymru

Yn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth arbenigol i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol

Llawr Isaf, Uned 5
Ynys Bridge Court
Caerdydd 
CF15 9SS
Ffôn 0808 808 7777 

www.gofalwyruk.org/wales


Cyngor ar Bopeth – Cwynion am Wasanaethau Cymdeithasol

Yn darparu gwybodaeth a chyngor yn gyfrinachol neu gallant eich cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill. Mae’r daflen wybodaeth hon yn rhoi manylion ar sut i gwyno.

Ffôn 03454 04 05 06

www.citizensadvice.org.uk/wales/