• Craffu ar ‘ffioedd atodol’ i gartrefi gofal

  O ganlyniad i’r sgyrsiau mae’r Comisiynydd wedi’u cael â phobl hŷn ledled Cymru a'r gefnogaeth uniongyrchol i achosion mae’n ei darparu, mae’n amlwg bod talu am ofal cymdeithasol yn fater cymhleth ac emosiynol. Mae'r Comisiynydd wedi cael nifer o ymholiadau sy’n ymwneud yn benodol â cheisiadau gan ddarparwyr gofal am ‘daliadau trydydd parti’ tuag at gostau gofal (pan fo unigolyn yn cael cyllid gan Awdurdod Lleol neu Fwrdd Iechyd), neu at daliadau am wasanaethau ychwanegol.

 • Craffu ar Ddatganiadau Ansawdd Blynyddol Byrddau Iechyd 2014-15

  Mae Datganiadau Ansawdd Blynyddol yn gyfle i Fyrddau Iechyd yng Nghymru i roi sicrwydd i bobl hŷn ar hyd a lled Cymru am y diogelwch, yr effeithiolrwydd, yr urddas a’r tosturi o fewn y gofal iechyd y maent yn ei dderbyn, a hynny mewn ffordd glir a hygyrch. Mae’r Comisiynydd wedi ystyried i ba raddau y mae’r dogfennau hyn yn llwyddo i gyfathrebu â phobl hŷn a rhoi sicrwydd iddynt.

 • Craffu ar Ddatganiadau o Fwriad ar gyfer Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  Fel rhan o’i gwaith i wella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, mae’r Comisiynydd wedi galw ar well integreiddio rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, pan fydd eu hangen arnynt.

 • Craffu ar Ddatganiadau Ansawdd Blynyddol Byrddau Iechyd

  Mae Byrddau Iechyd Cymru yn cyhoeddi Datganiadau Ansawdd Blynyddol i roi gwybodaeth i’r cyhoedd am eu perfformiad a sut maen nhw’n defnyddio eu hadnoddau i ddarparu gwasanaethau diogel, effeithiol ac sy’n canolbwyntio ar y cleifion er mwyn sicrhau bod eu gofal yn urddasol ac yn drugarog. Roedd y Comisiynydd wedi ymrwymo i gyhoeddi dadansoddiad o Ddatganiad pob Bwrdd Iechyd. Byddai’n gwneud hyn drwy ddefnyddio saith cwestiwn i asesu a fydd yn cyflawni ei nodau i gyfathrebu’n effeithiol â phobl hŷn yng Nghymru a rhoi sicrwydd iddyn nhw.