Eich barn ar ein cyfeiriad yn y dyfodol

Rydym ar hyn o bryd yn datblygu Fframwaith Gweithredu 2013-17 y Comisiwn, a fydd yn arwain ein gwaith am y pedair blynedd nesaf.

Mae’n seiliedig ar farn pobl hŷn, yn ogystal â’r rhai sy’n eu cynorthwyo ac yn eu cynrychioli, a gasglwyd drwy ymgysylltu eang a pharhaus ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Credwn fod y pedair thema yn ein Fframwaith Gweithredu’n sail i ansawdd bywyd da; bywyd sydd â gwerth, ystyr a phwrpas.

Y themâu yw:

  • Rwyf yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnaf ac yn fy mharchu
  • Gallaf wneud y pethau sy’n bwysig i mi
  • Gallaf gael yr help sydd ei angen arnaf, pan fo’i angen, yn y ffordd rwyf ei angen
  • Rwyf yn byw mewn lle sy’n addas i mi a fy mywyd

Bydd y themâu’n rhoi ffocws clir i’n gwaith a byddant yn adlewyrchu’r canlyniadau y dywed pobl hŷn sy’n bwysig iddynt. Drwy wneud hyn gall y Comisiwn fod yn hyderus bod ein gwaith yn gwella bywydau pobl hŷn yng Nghymru.

Rydym yn gwahodd sylwadau pobl hŷn a rhanddeiliaid ar y drafft gweithio presennol o’r Fframwaith Gweithredu a byddwn yn croesawu eich sylwadau, eich syniadau a’ch awgrymiadau fel y gallwn fod yn siŵr bod ein gwaith yn y dyfodol yn cael ei oleuo gan y rhai sy’n cael eu heffeithio’n uniongyrchol ganddo.  

Gofynnwn i chi ymateb drwy ddefnyddio’r ffurflen adborth y gallwch ei llwytho i lawr isod gan ddychwelyd unrhyw adborth a sylwadau atom erbyn dydd Llun 3 Rhagfyr.

Os hoffech gael copïau caled o’r Fframwaith Gweithredu drafft a’r templed adborth, e-bostiwch ask@olderpeoplewales.com.

Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr eich cyfraniad a’ch barn ar gyfeiriad strategol y Comisiwn ac edrychwn ymlaen at gael eich adborth a’ch sylwadau.

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu ymholiadau am unrhyw beth sydd yn y Fframwaith Gweithredu drafft hwn, cysylltwch â Nicolette Sutton Swyddog Cynllunio a Perfformiad drwy e-bostio Nicolette.Sutton@olderpeoplewales.com neu ffonio 08442 640670.

Cliciwch yma i lwytho i lawr ddrafft gweithio’r Fframwaith Gweithredu (.doc)

Cliciwch yma i lwytho i lawr ddrafft gweithio’r Fframwaith Gweithredu (.pdf)

Cliciwch yma i lwytho i lawr y ffurflen adborth (.doc)