Newyddion

Rhannu eich profiadau o driniaeth ysbyty yng Nghymru

02.5.13

Yn 2010l cyhoeddais fy Adroddiad ‘Gofal Gydag Urddas?’, a ganfu nad oedd llawer o bobl hŷn yn cael eu trin gydag urddas a pharch tra’r oeddent mewn ysbyty a bod y gofal a ddarparwyd, mewn rhai achosion, yn ‘gywilyddus o annigonol’.

Ym mis Medi, byddaf yn cyhoeddi adroddiad cynnydd atodol i asesu sut mae sefyllfa pobl hŷn wedi newid mewn ysbytai ers i mi gyhoeddi fy argymhellion i’r GIG yng Nghymru a Llywodraeth Cymru.

Er mwyn fy helpu i wneud fy asesiad, a barnu pa gynnydd a wnaed, yr wyf yn awyddus i glywed gan bobl hŷn ar hyd a lled Cymru am eu profiadau – y cadarnhaol a’r negyddol - o dderbyn triniaeth ysbyty yng Nghymru dros y 12 mis diwethaf.

Defnyddir yr hanesion a’r straeon a rannwch i gynhyrchu casgliad o astudiaethau achos – Llyfr Achos y Comisiynydd – a ddefnyddir gan staff GIG a llunwyr polisi i gefnogi gwelliannau parhaus ar hyd a lled y wlad.

Os ydych chi wedi bod mewn ysbyty yn ystod y 12 mis diwethaf, a’ch bod yn fodlon rhannu eich profiadau, yna llenwch yr holiadur amgaeedig, neu cysylltwch â fy nhîm drwy ffonio neu anfon llythyr neu e-bost atom.  Yn yr un modd, os oes aelod o’ch teulu, rhywun yr ydych yn gofalu amdanynt neu rywun yr ydych yn eu hadnabod wedi bod mewn ysbyty’n ddiweddar ac yr hoffech chi roi gwybodaeth i mi am eu profiad, yna cysylltwch, da chi. Bydd unrhyw astudiaethau achos a ddefnyddiwn yn anhysbys, gan ddileu unrhyw wybodaeth bersonol er mwyn sicrhau nad oes modd adnabod unrhyw unigolyn. 

Gobeithio’n fawr y gallwch fy helpu, ac y gallwn ddefnyddio eich llais i gefnogi newid gwirioneddol ym mywydau pobl hŷn yng Nghymru. Sylwch bod y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yn dydd Gwener 28 Mehefin, 2013.

Cliciwch yma am yr holiadur