Newyddion

Gofal gydag Urddas? Flwyddyn yn Ddiweddarach - Adroddiad Cynnydd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

11.10.12

Heddiw, mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sarah Rochira, wedi cyhoeddi'r adroddiad monitro cyntaf yn dilyn Gofal gydag Urddas?  Adolygiad o brofiadau pobl hŷn mewn ysbytai.

Mae'r adroddiad yn canfod bod y GIG a Llywodraeth Cymru nawr yn cymryd urddas mewn gofal yn fwy o ddifrif, a bod camau gweithredu gwirioneddol ar y gweill. Serch hynny, er gwaethaf y camau gweithredu hyn, nid oes gennym dystiolaeth eto bod ansawdd y gofal a phrofiad y cleifion wedi gwella'n sylweddol.

Dywedodd Sarah Rochira, "Mae fy adroddiad yn dangos bod y GIG a Llywodraeth Cymru yn cymryd urddas mewn gofal yn fwy o ddifrif nag erioed o'r blaen nawr, ac rwy'n fodlon bod yr holl gyrff a gafodd eu hadolygu wedi dechrau gwneud cryn dipyn o waith yn erbyn eu cynlluniau gweithredu manwl.

"Fel Comisiynydd, yr hyn y byddaf yn canolbwyntio arno nawr, dros y 18 mis nesaf, yw cael tystiolaeth glir gan y GIG a Llywodraeth Cymru o welliannau gwirioneddol ym maes gofal cleifion a phrofiad cleifion ar wardiau.

"Dylai pobl hŷn, ble bynnag y bônt yn byw yng Nghymru, deimlo'n hyderus y byddan nhw'n cael eu trin ag urddas a pharch pan fyddan nhw yn yr ysbyty.  Fe fydd eu lleisiau a'u profiadau nhw, yn ogystal â'r bobl sy'n gofalu amdanyn nhw ac yn eu cefnogi nhw, wrth galon fy mhenderfyniad terfynol.

"Os na fyddaf yn fodlon bod newid gwirioneddol, ac os na fydd profiad y cleifion wedi gwella, byddaf yn dal Cadeiryddion a Phrif Weithredwyr y Byrddau Iechyd, neu'r Ymddiriedolaeth, yn atebol, er mwyn gwneud yn siŵr bod pethau'n gwella, nid dim ond i ambell un, ond i'r holl bobl hŷn yng Nghymru. Os byddaf yn credu bod hynny'n briodol, fe wnaf gynnal adolygiad arall o'r gwasanaethau, ar lefel Bwrdd, ysbyty neu ward.

"Er mwyn cynnal y momentwm, rwyf wedi cytuno â Phrif Weithredwr y GIG yng Nghymru y bydd yn rhoi adroddiad cynnydd arall i mi ym mis Mawrth 2013, yn amlinellu'r gwelliannau a gyflawnwyd."

 Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach (.pdf)


Tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

 Sept 2012 - Dignity in Care WG Response - Update

 Sept 2012 - All Wales Dignity in Care Action Plans - RAG Summary - Annex 1