Newyddion

Gofal gydag Urddas? Adolygiad: Dilyn i Fyny

06.3.12

Y llynedd cyhoeddodd Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ei Hadolygiad ‘Gofal gydag Urddas?’ a fu’n edrych ar brofiadau pobl hŷn yn yr ysbyty yng Nghymru. 

Dywedodd Ruth Marks: ‘Daeth fy Adolygiad Gofal gydag Urddas? o hyd i enghreifftiau o driniaeth warthus o annigonol, yn ogystal ag arferion da mewn ysbytai yng Nghymru.  Gwnaeth yr Adolygiad 12 argymhelliad ymarferol i’r Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth Iechyd er mwyn sicrhau bod pobl hŷn bob amser yn cael eu trin ag urddas a pharch pan fyddan nhw yn yr ysbyty.

 “Fel rhan o’m hymroddiad parhaus i wella urddas a pharch, fe fydda i’n cyfarfod â’r holl Fyrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaeth GIG a Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth ac Ebrill er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cyrraedd eu targedau ynglŷn ag urddas a pharch, fel y maen nhw wedi’u nodi yn eu hymatebion i’m hadroddiad.”

Roedd ymrwymiadau’r Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru yn cynnwys:

  • rhoi blaenoriaeth i hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o ddementia a gofal ymataliaeth,
  • cynyddu rolau gwirfoddolwyr i roi cymorth i gleifion ac i wella’u profiad yn yr ysbyty,
  • sicrhau bod arweinyddiaeth gref mewn wardiau fel bod gofal yn canolbwyntio ar anghenion a hawliau cleifion,
  • grymuso arweinwyr wardiau i herio arfer gwael,
  • cyfarfod yn rhyngweithiol gyda chleifion, eu teuluoedd, gofalwyr a chyrff cynrychioliadol a chlywed ganddynt am ffyrdd o wella pob ardal yn yr ysbyty; a
  • sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrafod mewn lleoliad priodol, a chwilio am atebion creadigol i gynnal hawl y claf hŷn i breifatrwydd.

Aeth Ruth ymlaen: “Mae’n dda gen i fod y Byrddau Iechyd i gyd, yn sgil yr adroddiad ‘Gofal gydag Urddas?’ wedi gwneud ymrwymiad cyhoeddus i wella profiadau pobl hŷn yn yr ysbyty.  I sicrhau’r newid pendant yr hoffwn ei weld fe fydd angen canolbwyntio’n ddi-baid ar anghenion pobl hŷn a’u hawl i gael eu trin ag urddas a pharch bob amser. Yn yr un modd ag arfer, fe fydda i’n dal i roi’r newyddion diweddaraf i bobl hŷn am gynnydd yng ngwaith y Comisiwn.

 

Adolygiad Gofal gydag Urddas? – Rhagor o wybodaeth