Newyddion

Ymateb i Ddatganiad y Gweinidog Iechyd: Y cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn argymhellion yr adroddiad ‘Gofal gydag Urddas?’

11.1.12

Yn sgil datganiad y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Leslie Griffiths, yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth (10 Ionawr) dywedodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Ruth Marks:

“Tanlinellodd ‘Gofal gydag Urddas?’ mor bwysig yw trin pobl hŷn yn yr ysbyty yng Nghymru ag urddas a pharch ac fe fydda i’n parhau i ddwyn cyrff i gyfrif er mwyn sicrhau bod f’argymhellion i’n gwneud gwir wahaniaeth i bobl hŷn.

“Rwy’n croesawu datganiad y Gweinidog sy’n atgyfnerthu negeseuon allweddol yr adroddiad ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau mewn gofal i gleifion.

“Fel y nodwyd yn ystod cyfraniadau’r aelodau mewn ymateb i’r datganiad, mae’n holl-bwysig bod Llywodraeth Cymru yn helpu i roi’r arferion gorau ar waith ledled Cymru a bod rôl bwysig gwirfoddolwyr a’r trydydd sector mewn gwasanaethau iechyd yn cael ei chydnabod a’i chefnogi.

“Mae deilliannau allweddol i bobl hŷn yn cynnwys cyflwyno urddas mewn gofal fel blaenoriaeth Haen 1 yn Fframwaith Cyflawni Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn 2011/12 a lansio archwiliadau urddas dirybudd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, a fydd yn canolbwyntio ar brofiad yr unigolyn ac a gafodd anghenion gofal hanfodol yr unigolyn eu diwallu’n brydlon neu beidio.

“Rwyf hefyd yn croesawu addewid y Gweinidog bod gwaith ar y gweill i sicrhau bod staff yn cael hyfforddiant ac adnoddau priodol i ateb anghenion gofal poblogaeth sy’n heneiddio ac y caiff gwasanaethau o ansawdd uchel eu datblygu i helpu pobl sydd â dementia a’u teuluoedd.

“Fe fydda i’n parhau i gydweithio â’r Gweinidog ac â Phrif Weithredwyr y Byrddau Iechyd, yn ogystal â Chynghorau Iechyd Cymuned, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, NLIAH a Swyddfa Archwilio Cymru i fonitro’r gwaith i roi f’argymhellion i ar waith a hynny i lawr i lefel y ward er mwyn atgyfnerthu arferion da a helpu i sicrhau bod gofal gydag urddas yn cael ei roi yn gyson mewn ysbytai ledled Cymru.”