Newyddion

Barn derfynol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar yr ymateb i’r adolygiad ‘Gofal gydag Urddas?’

01.11.11

Mae Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, wedi barnu bod yr holl gyrff sydd yn destun yr Adolygiad ‘Gofal gydag Urddas?’ wedi darparu digon o wybodaeth i’w bodloni y byddant yn cydymffurfio gyda’i 12 argymhelliad.

Dywedodd Ruth Marks, “Mae’r holl gyrff wedi derbyn fy argymhellion ac wedi datblygu cynlluniau gweithredu clir i wneud yn siŵr y byddant yn gwneud gwahaniaeth mewn ymarfer. Datgelodd yr Adolygiad wahaniaethau enfawr ym mhrofiadau pobl hŷn mewn ysbytai, yn aml yn derbyn triniaeth wahanol mewn gwahanol wardiau yn yr un ysbyty. Diben fy argymhellion ymarferol oedd sicrhau pob pobl hŷn yn cael eu trin gyda mwy o urddas a pharch yn ystod eu arhosiad yn yr ysbyty.

“Mae’r Byrddau iechyd, Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru oll wedi cydnabod y sialens hon ac wedi ymateb gydag ymrwymiad clir i herio’r diwylliant hwn. Mae’r newidiadau a wnaethpwyd yn cynnwys  dim goddefgarwch tuag at ymarfer annerbyniol mewn gofal ymataliaeth, hyfforddiant gorfodol ar dementia a chydnabod y dylid parchu preifatrwydd. I bobl hŷn  dylai hyn olygu eu bod yn derbyn cymorth priodol i ddefnyddio’r toilet, bod staff yn gallu cefnogi pobl gyda dementia yn well a bod trafodaethau sensitif yn cael eu cynnal mewn preifatrwydd.”

Dywedodd hefyd “Rwyf nawr yn galw ar bobl hŷn i gael disgwyliadau uchel o ansawdd y gofal y dylent fod yn ei dderbyn. Bydd y Comisiwn yn gweithio gyda phartneriaid i fonitro urddas a pharch, ond pobl hŷn yw ein llygaid a’n clustiau ar lawr gwlad. Hebddynt ni fyddai’r Adolygiad wedi creu ymrwymiad mor gryf tuag at newid.”

Mae crynodebau byr o ymatebion Byrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru wedi’u paratoi ac maent ar gael ar ein gwefan, gydag ymatebion llawn gan yr holl Gyrff sydd yn destun yr Adolygiad.