Newyddion

Adolygiad ‘Gofal gydag Urddas?’: Datganiad interim 14 Medi 2011

14.9.11

Y Comisiynydd yn croesawu’r ail ymatebion ynghylch urddas a pharch

Yn sgil ei datganiad ar 18 Gorffennaf 2011, mae Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, wedi ystyried ail ymatebion Llywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaeth GIG Felindre ac awdurdodau lleol i’r argymhellion yn ei Hadolygiad “Gofal gydag Urddas?”. 

Mae hi o’r farn eu bod wedi gwneud cynnydd sylweddol tuag at fodloni ei hargymhellion i wella urddas a pharch i bobl hŷn yn ysbytai Cymru.

Mae’r cyrff a ganlyn wedi rhoi digon o wybodaeth i ddarbwyllo’r Comisiynydd y byddan nhw’n cydymffurfio â’i 12 argymhelliad:

  • pob un o’r awdurdodau lleol
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  • Bwrdd Iechyd Hywel Dda
  • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Mae’r Comisiynydd wedi gofyn am ragor o wybodaeth gan y cyrff a ganlyn i’w darbwyllo y byddan nhw’n cydymffurfio â phob un o’i hargymhellion:

  • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
  • Bwrdd Iechyd Cwm Taf
  • Ymddiriedolaeth GIG Felindre
  • Llywodraeth Cymru

Dywedodd Ruth Marks “Ar ôl yr ymatebion cychwynnol i’r argymhellion a nodwyd yn “Gofal gydag Urddas?”, gofynnais am ragor o wybodaeth gan gyrff, i amlinellu sut y bydden nhw’n troi fy argymhellion i’n realiti ymarferol.”

“Mae’r ail ymatebion sydd wedi dod i law yn dangos bod rhagor o waith wedi’i wneud gan lawer o’r cyrff hyn i brofi eu hymrwymiad i ddarparu gofal urddasol. Mae rhai cyrff heb roi digon o wybodaeth imi eto i ddangos y byddan nhw’n cydymffurfio â phob argymhelliad.”

Bydd y Comisiynydd yn cyhoeddi ei dyfarniad terfynol ar yr ymatebion i’w Hadolygiad “Gofal gydag Urddas?” erbyn diwedd mis Hydref 2011.

Yr ymatebion llawn i “Gofal gydag Urddas?”

“Gofal gydag Urddas?”: Rhagor o wybodaeth