Cysylltiadau defnyddiol â sefydliadau eraill

Cyrff Rydym yn Gweithio gyda Nhw

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn gweithio’n agos gyda nifer fawr o gyrff er mwyn cyflawni ei amcanion. Isod mae rhestr o bartneriaethau allweddol a’u rôl nhw yn yr hyn rydym yn ei wneud.

Age UKAge Cymru

Rydym yn cyfeirio at Age UK a Age Cymru am wybodaeth a chyngor priodol ar draws amrediad eang o faterion.

Gofal a Thrwsio Cymru

Rydym yn cyfeirio pobl hŷn at Ofal a Thrwsio Cymru am wybodaeth a chefnogaeth i gynnal bywydau iach, annibynnol yn eu cartrefi eu hun.

Gofalwyr Cymru

Rydym yn gweithio gyda Gofalwyr Cymru i gyfeirio gofalwyr hŷn at gyngor a chefnogaeth ac i amlygu’r heriau sy’n wynebu pobl hŷn.

Comisiynydd Plant Cymru

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Chomisiynydd Plant Cymru fel Comisiwn annibynnol tebyg sy’n hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol.

Cyngor ar Bopeth Cymru

Mae ein perthynas â Chyngor ar Bopeth Cymru yn golygu ein bod ni’n cyfeirio pobl hŷn atyn nhw am gyngor ar bryderon cyfreithiol a materion ehangach.

Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hyn

Mae gan y Comisiynydd statws arsyllwr ar y fforwm hwn ac wedi meithrin cysylltiadau effeithiol ag aelodau unigol.

Y Gwasanaeth Pensiwn

Rydym yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Pensiwn i annog pobl hŷn i hawlio’r budd-daliadau ariannol mae ganddyn nhw hawl i’w derbyn.  Mae’r bartneriaeth hon wedi ein galluogi i fod mewn cysylltiad â phobl hŷn sydd efallai’n peidio â manteisio ar y budd-daliadau hyn ac i gynyddu ymwybyddiaeth o’r Comisiwn.

Prime Cymru

Mae ein partneriaeth â Prime Cymru yn hybu pobl hŷn fel gweithwyr cyflogedig ac entrepreneuriaid.

Cylchgrawn Saga

Cymorth, cyngor a gwybodaeth ar gyfer pobl dros 50 oed yn amrywio o faterion iechyd, ymddeoliad, arian a phensiynau i awgrymiadau garddio, ryseitiau, enwogion a dyddio.

TUC Cymru

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â TUC Cymru i hyrwyddo cydraddoldeb yn y gweithle ac agweddau cadarnhaol tuag at heneiddio.

U3A: Prifysgol y Drydedd Oes Cymru

Mae rhestr o'r holl U3As 52 Cymru, gan gynnwys gwybodaeth gyffredinol, gweithgareddau a digwyddiadau.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Rydym yn gweithio gyda chydlynwyr strategaethau lleol, eiriolwyr pobl hŷn ac adrannau perthnasol i sicrhau bod pobl hŷn yn cymryd rhan mewn penderfyniadau lleol.

 

Cysylltiadau defnyddiol â sefydliadau eraill

Enw y Sefydliad

Cyfeiriad y Wefan

Adran Gwaith a Phensiynau www.agealliancewales.org.uk/en/home.htm
Age Connects Cymru www.ageconnectswales.org.uk/
Age Connects, Caerdydd a'r Fro
www.ageconnectscardiff.org.uk/welsh
Age Connects Gogledd-Ddwyrain Cymru www.acnew.org.uk
Age Cymru

www.ageuk.org.uk/cymru

Age Cymru Swansea Bay  http://www.ageuk.org.uk/cymru/swanseabay/
Age UK www.ageuk.org.uk
Comisiwn Cyfle Cyfartal www.eoc.org.uk
Comisiwn Elusennau www.charity-commission.gov.uk
Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol www.legalservices.gov.uk
Confensiwn Cenedlaethol y Pensiynwyr www.npcuk.org
Cyfiawnder i Jasmine http://justiceforjasmine.org/ 
Cynghrair Henoed Cymru www.agealliancewales.org.uk/en/home.htm
Cynghrair Iselder Cymru www.depressionalliance.org
Cyngor ar Bopeth www.citizensadvice.org.uk
Cyngor Gofal Cymru www.ccwales.org.uk
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru www.wcva.org.uk
Cymdeithas Alzheimer www.alzheimers.org.uk
Cymdeithas Clefyd Niwronau Motor Gogledd Cymru www.mndassociation.org
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) www.wlga.gov.uk
Cymdeithas y Strôc www.stroke.org.uk
Cymorth i dioddefwyr post scam www.thinkjessica.com
Cynhalwyr Cymru - sefydliad a grŵp pwyso ar gyfer gofalwyr yng Nghymru www.carersonline.org.uk
Cysylltu'r Henoed www.contact-the-elderly.org.uk
Deafblind UK www.deafblind.org.uk
Disgowntiau Pobl Hŷn www.seniorsdiscounts.co.uk
Diwygio Gwasanethau Cyhoeddus www.wales.gov.uk/makingtheconnections/
Dysgu o Hirbell yn y Brifysgol Agored www.open.ac.uk
Ffederasiwn Rhyngwladol ar Heneiddio www.ifa-fiv.org
Fforwm Gofal Cymru http://www.careforumwales.co.uk/
Gofal http://www.gofalcymru.org.uk/?force=2
Gofal Arthritis www.arthritiscare.org.uk
Gofal Croes Ffyrdd www.crossroads.org.uk
Gwasanaeth Adolygu Annibynnol (ceisiadau ac apelau i’r Gronfa Gymdeithasol) www.irsreview.org.uk
Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol www.clsdirect.org.uk/index.jsp
Gwasanaethau Cynghori Ariannol  https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy
Help The Aged Cymru www.helptheaged.org.uk/en-cy/default.htm
LIN Tai Cymru http://www.housinglin.org.uk/HousingRegions/Wales/
Llais Defnyddwyr Cymru www.consumerfocus.org.uk/wales/Llywodraeth Cynulliad Cymru
MIND Cymru – elusen iechyd meddwl www.mind.org.uk
Mynediad ar gyfer Pobl Anabl www.disabledgo.co.uk
NHS Cymru www.wales.nhs.uk
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus www.ombudsman-wales.org.uk
Ombwdsmon Llywodraeth Leol Cymru www.ombudsman-wales.org
Pensionwise  https://www.pensionwise.gov.uk/  
Porth Cymunedol Tor-faen www.webster.uk.net/CommunitySupport/OlderPeoplesSupport/
RSCPP www.rscpp.co.uk
Cylchgrawn Saga - Iechyd a Lles http://www.saga.co.uk/magazine/health-wellbeing  
Cylchgrawn Saga - Ymddeol http://www.saga.co.uk/magazine/money/retirement
Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw http://www.actiononhearingloss.org.uk/
Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion www.rnib.org.uk
Sefydliad Cymorth Elusennau www.cafonline.org
Sefydliad Joseph Rowntree www.jrf.org.uk
SSIA Gwella Gofal Cymdeithasol yng Nghymru www.ssiacymru.org.uk
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth www.ico.org.uk
Swyddfa Masnachu Têg www.oft.gov.uk/oft_and_cd/
Tenovus – yr elusen canser www.tenovus.org.uk
Which? Gofal yr Pobl Hŷn
https://www.which.co.uk/later-life-care
Yfed Doeth Heneiddio'n Dda
http://cymru.drinkwiseagewell.org.uk/
Ymgyrch Ymchwil Canser Cymru www.cancerresearchuk.org