Llyfr Gwaith Achos y Comisiynydd

Un o’r ffyrdd yr wyf yn cyflawni fy swyddogaethau statudol fel Comisiynydd yw drwy ddarparu cymorth a chefnogaeth uniongyrchol i bobl hŷn. Bob wythnos, mae pobl hŷn yn cysylltu â mi, yn ogystal â phobl sy’n gofalu amdanynt ac yn poeni amdanynt, ac rwyf yn darparu ystod o gefnogaeth a cymorth uniongyrchol drwy dîm bach dan arweiniad fy Nhîm Gwaith Achos.

Rwyf yn cyhoeddi’r llyfr gwaith achos hwn er mwyn tynnu sylw at y negeseuon allweddol sy’n codi o fy ngwaith achos a dangos effaith gwaith fy Nhîm Gwaith Achos ar fywydau pobl hŷn yng Nghymru. Yn ogystal â defnyddio’r materion sy’n codi o fy ngwaith achos i arwain a llywio fy ngwaith fy hun fel Comisiynydd, rwyf hefyd yn codi’r materion hyn â chyrff cyhoeddus er mwyn helpu i roi sail a threfn i’w harferion yn y presennol a’r dyfodol.

Ynghyd â fy ngwaith mwy cyffredinol fel Comisiynydd, byddaf yn parhau i ddefnyddio fy ngwaith achos i sefyll a siarad dros bobl hŷn ledled Cymru a sicrhau bod ein gwasanaethau cyhoeddus yn eu grymuso a’u cefnogi fel y gallant fyw bywydau boddhaus ac annibynnol.

Cliciwch yma i ddarllen Coflyfr y Comisiynydd