Gwasanaethau Cam-drin Rhywiol

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod wedi dioddef cam-drin rhywiol, neu mewn perygl o hynny, mae nifer o fudiadau cenedlaethol y gallwch chi gysylltu â nhw i gael cymorth.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell gymorth 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer unrhyw un sydd wedi profi cam-drin domestig/trais rhywiol, trais yn erbyn menywod, neu sy’n poeni am ffrind neu berthynas sy’n profi unrhyw fath o drais neu gam-drin.

Ffôn: 0808 80 10 800

Testun: 078600 77333

Typetalk: 1800108088010800

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Gwefan: https://llyw.cymru/byw-heb-ofn

The Survivors Trust Cymru - Llinell Gymorth Cam-drin Rhywiol a Thrais Rhywiol

Yn darparu cymorth, gwybodaeth a chyngor di-dâl a chyfrinachol i ddioddefwyr, goroeswyr a'u ffrindiau a'u teuluoedd.

Ffôn: 0808 801 0818

Testun: 07860 022956

E-bost: support@survivorstrustcymru.org

Gwefan: www.survivorstrustcymru.org/cy

Rape Crisis - Llinell Gymorth Genedlaethol

Yn rhestru sefydliadau lleol yng Nghymru a Lloegr gan roi manylion ar gyfer cysylltu a gwybodaeth am y gwasanaethau a gynigir a'r amseroedd agor. Mae'r gwasanaethau ar gael i ferched sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol unrhyw bryd yn ystod eu bywydau.

Ffôn: 0808 802 9999

E-bost: info@rapecrisis.org.uk

Gwefan: https://www.rapecrisis.org.uk

Survivors UK

Cymorth i ddynion sydd wedi cael eu treisio neu eu cam-drin yn rhywiol.

Ffôn: 020 3598 3898

Gwefan: https://www.survivorsuk.org/

Cymorth i Ddioddefwyr

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen annibynnol sy'n cefnogi dioddefwyr troseddau a digwyddiadau trawmatig yng Nghymru a Lloegr. Ein diben yw darparu cymorth arbenigol i helpu pobl i ddygymod a gwella i'r pwynt lle maen nhw'n teimlo eu bod wedi cael eu bywydau yn ôl ar y cledrau.

Ffôn: 0808 1689 111

Gwefan: https://www.victimsupport.org.uk/

Mae’r map isod yn dangos mudiadau cenedlaethol ledled Cymru y gallwch chi gysylltu â nhw i gael cymorth a chefnogaeth.