Gwasanaethau Cam-drin Ariannol

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod wedi dioddef cam-drin ariannol, neu mewn perygl o hynny, mae nifer o fudiadau cenedlaethol y gallwch chi gysylltu â nhw i gael cymorth.

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Cyngor ariannol am ddim a diduedd, a sefydlwyd gan y llywodraeth

Ffôn: 0800 138 77 77

Typetalk: 18001 0800 915 4622

Gwefan: https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy

Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn gwarchod pobl yng Nghymru a Lloegr nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i wneud penderfyniadau penodol amdanynt eu hunain, megis am eu hiechyd a’u harian.Cysylltwch â Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus os oes gennych bryderon am atwrnai neu ddirprwy, ee camddefnyddio arian neu benderfyniadau nad ydynt er lles y person y maent yn gyfrifol amdano.

Ffôn: 0115 934 2777

Textphone: 0115 934 2778

E-bost: opg.safeguardingunit@publicguardian.gov.uk

Gwefan: https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-guardian.cy

Cyngor ar Bopeth

Rhwydwaith o elusennau annibynnol sy'n cynnig cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn, ac yn bersonol, am ddim.

Ffôn: 03444 77 20 20

Text relay: 03444 111 445

Gwefan: https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/about-us/contact-us/contact-us/Cysylltu-a-ni/

Action Fraud

Action Fraud yw canolfan adrodd genedlaethol y DU ar gyfer twyll a seiberdroseddu lle y dylech roi gwybod am dwyll os cawsoch eich twyllo, eich twyllo neu'ch bod wedi profi troseddau seiber yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Ffôn: 0300 123 2040

Textphone: 0300 123 2050

Gwefan: https://www.actionfraud.police.uk/welsh

turn2us

Gwefan gyda gwybodaeth am fudd-daliadau, elusennau, grantiau awdurdodau lleol a gwasanaethau cymorth ar draws Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon pan fydd pobl yn profi problemau ariannol.

Gwefan: https://www.turn2us.org.uk

CIFAS

Mae CIFAS yn cynnig cofrestriad amddiffynnol i bobl sydd wedi dioddef, neu sydd mewn perygl o ddwyn hunaniaeth. Mae'r gwasanaeth hwn yn tynnu sylw at eich ffeil bersonol, fel y bydd cwmnïau sy'n aelodau Cifas yn derbyn cais yn eich enw, y byddant yn cynnal gwiriadau ychwanegol i sicrhau bod y cais yn ddilys.

Ffôn: 0330 100 0180

Gwefan: https://www.cifas.org.uk/