Ysgrifennwch aton ni

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru,
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL 

Ffoniwch ni

03442 640 670  neu 029 2044 5030 - Gallwn eich ffonio yn ôl.

E-bostiwch ni

gofyn@olderpeoplewales.com  

Cymorth a Chefnogaeth

Os oes gennych chi broblem a bod angen help a chefnogaeth arnoch, yna cysylltwch â Thîm Gwaith Achos y Comisiynydd i weld sut gall eich cynorthwyo. Gallwn eich sicrhau y byddwn yn cymryd pob ymholiad gennych o ddifrif ac yn ei drin yn gwbl gyfrinachol.

  • Gall y Comisiynydd roi help a chefnogaeth i chi:
  • Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn
  • Os ydych yn byw yng Nghymru

Os ydych wedi bod yn cael problemau gyda gwasanaethau megis iechyd, gofal cymdeithasol, gwasanaethau cymunedol neu wasanaethau tai

Gallwch gysylltu â Thîm Gwaith Achos y Comisiynydd dros y ffôn, dros yr e-bost, drwy lythyr neu drwy lenwi'r ffurflen isod. Gallwch gysylltu â’r Tîm yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Pan fyddwch yn cysylltu â’r Tîm, bydd aelodau’r tîm yn asesu ai nhw sydd yn y sefyllfa orau i’ch helpu, neu a fyddai asiantaeth neu sefydliad partner mewn sefyllfa well i roi’r help a’r gefnogaeth y mae arnoch eu hangen i chi.

Os mai’r Tîm sydd yn y sefyllfa orau i roi’r help a’r gefnogaeth angenrheidiol i chi, bydd gweithiwr achos penodol yn cael ei neilltuo ar eich cyfer. Bydd y gweithiwr achos yn ymchwilio’n llawn i’ch pryderon, yn eich cefnogi gydol y broses ac yn gweithredu ar eich rhan.