Rhoi Hawliau ar Waith mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae oedraniaeth yn rhywbeth sy’n dal yn effeithio ar bobl hŷn ledled Cymru. Mae llawer o bobl hŷn yn teimlo bod gwasanaethau’n gwahaniaethu yn eu herbyn ar sail eu hoed, ac mae’r iaith a ddefnyddir am bobl hŷn yn aml yn ddifrïol ac amharchus. 

A finnau’n Gomisiynydd, rwy’n manteisio ar bob cyfle i herio meddylfryd sy’n gwahaniaethu mewn unrhyw ffordd yn enwedig ar sail oed, gan nodi’n glir y cyfraniad pwysig a wnânt i’n cymunedau a pham mae ymarfer sy’n gwahaniaethu ar sail oed yn arwain at ganlyniadau gwaeth i bobl hŷn, yn y tymor byr a’r tymor hir.  

Rwyf am ddatblygu’r wybodaeth a’r meddylfryd am sut mae adnabod a mynd i’r afael ag oedraniaeth a gwahaniaethu, a pham ei bod yn hanfodol defnyddio dulliau gweithredu yn seiliedig ar asedau i sichrau newid cadarnhaol a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl hŷn.  

Mae'r adnodd hwn y bwriad yw helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall yn well beth yw effaith oedraniaeth a gwahaniaethu ar unigolion, teuluoedd a chymunedau, a sut mae hyn yn aml iawn yn golygu nad yw gwasanaethau cyhoeddus yn diwallu anghenion pobl hŷn.

Cliciwch yma i lawrlwytho Rhoi Hawliau ar Waith mewn Gwasanaethau Cyhoeddus