Ddatganiad Cymreig o Hawliau Pobl Hŷn

Bu Cymru yn arloesol wrth sefydlu Strategaeth i Bobl Hŷn yng Nghymru, Monitor Lles Pobl Hŷn a Chomisiynydd Pobl Hŷn cyntaf y byd. Mae'n ofynnol i'r Strategaeth, y Monitor a'r Comisiynydd adlewyrchu gwerthoedd Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Personau Hŷn.

Ym mis Hydref 2012, cyhoeddodd y Comisiynydd Pobl Hŷn friff i Brif Weinidog Cymru oedd yn datgan bod llawer o gamau cadarnhaol wedi'u cymryd i ddiogelu buddiannau pobl hŷn yng Nghymru ond y gellid gwneud rhagor, yn enwedig mewn perthynas â chynnal hawliau pobl hŷn. Mae Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig yn ddefnyddiol ond darganfu'r Comisiynydd mai ychydig o ystyr sydd i'r Egwyddorion i bobl hŷn yng Nghymru oherwydd nad oes ganddyn nhw berchnogaeth drostyn nhw.

Mae nifer y bobl hŷn yng Nghymru yn cynyddu a does dim set benodedig o hawliau i bobl hŷn yn y cyd-destun Cymreig. Mae gwahaniaethu a rhagfarn ar sail oedran yn cael eu goddef yn gyffredinol ar draws y byd a dylai Cymru ddangos nad ydyn ninnau'n fodlon goddef agweddau o'r fath.

Mae'r Comisiynydd wedi herio Llywodraeth Cymru i osod 'safon aur' ar gyfer ymdrin â phobl hŷn. Fe fyddai Datganiad Cymreig o Hawliau Pobl Hŷn yn dangos ymrwymiad i safon o'r fath.

Ar 11 Rhagfyr 2012, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ystyried Datganiad Cymreig o Hawliau Pobl Hŷn a fyddai'n anfon arwyddion clir iawn at gyrff statudol a darparwyr gwasanaethau, yn ogystal ag at bobl hŷn eu hunain, ynghylch y disgwyliadau yng Nghymru pan fo pobl hŷn yn cael y cymorth a'r gwasanaethau y mae arnyn nhw eu hangen i fyw bywydau annibynnol a llawn. Cyhoeddodd hefyd y byddai'r Comisiynydd yn arwain Grŵp Cynghori i roi cyngor i Lywodraeth Cymru ar gynnwys posibl, ffiniau ac effaith Datganiad o'r fath. Dyma adroddiad y Grŵp Cynghori hwnnw.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi croesawu cyflwyno Datganiad Hawliau Pobl Hŷn Cymru, a fydd yn diogelu ac yn gwella hawliau pobl hŷn ledled Cymru.

Cliciwch yma i ddarllen y Datganiad

CLICIWCH YMA I DDARLLEN ADRODDIAD LLAWN Y GRŴP YMGYNGHOROL