Lleisio eich barn

Gall fod yn anodd gwybod ble mae dechrau pan fyddwch yn dymuno lleisio eich barn am fater sy’n effeithio arnoch. Rydym wedi llunio rhestr o ddolenni defnyddiol i’ch rhoi chi ar ben ffordd.

Cymunedau oed-gyfeillgar

Gwneud Cymru yn genedl o gymunedau oed-gyfeillgar: Canllaw ymarferol

Cyngor cynhwysfawr am wneud eich cymuned yn fwy ystyriol o oedran gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Ymgysylltu Effeithiol gydag Awdurdodau Lleol: Pecyn cymorth ar gyfer Pobl Hŷn

http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/Engagement_Toolkit_copy1.aspx

Canllaw ymarferol a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i’w ddefnyddio gan bobl hŷn sy’n dymuno sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed gan Awdurdodau Lleol pan fydd unrhyw newidiadau’n digwydd i wasanaethau cymunedol.

Eich hawliau

Gwybod Eich Hawliau: Canllaw Syml

Taflen fer sy'n esbonio eich hawliau, ynghyd â chysylltiadau defnyddiol.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Cael yr help sydd ei angen arnoch gan Wasanaethau Cymdeithasol: Canllaw i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Gofal seibiant

http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Rethinking_Respite_for_People_Affected_by_Dementia.sflb.ashx 

Gwybodaeth am opsiynau ar gyfer cyfnodau seibiant i ofalwyr. Mae wedi’i hanelu at bobl sydd â dementia, ond mae’r wybodaeth yn berthnasol i unrhyw un sydd â hawl i seibiant

Cartrefi gofal

http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Care_Home_Guide_-_online.sflb.ashx 

Mae’r llyfryn hwn yn ateb eich prif gwestiynau am gartrefi gofal

Oedraniaeth

Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Arweinlyfr i’ch helpu i adnabod a herio oedraniaeth, ac mae’n cynnwys cysylltiadau defnyddiol i fynd ar ôl unrhyw gwynion a allai fod gennych.

Sefydlu grŵp cymunedol

Mae’r Can Do Guide, a gynhyrchwyd gan Sefydliad Joseph Rowntree, yn cynnwys cyngor ymarferol i unrhyw un sy’n bwriadu sefydlu grŵp cymunedol.

Ariannu eich gwaith

Mae’r canfyddwr grantiau yn Cyllido Cymru yn gallu canfod lle gallwch wneud cais am gyllid ar gyfer eich grŵp neu weithgaredd.

Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well

https://bettertransport.org.uk/

Ystod o wybodaeth i’r cyhoedd i gefnogi’r gwaith o wella’r system drafnidiaeth. Mae’n cynnwys canllaw i ymgyrchwyr ar achub y gwasanaethau bws lleol yng Nghymru yn https://bettertransport.org.uk/sites/default/files/pdfs/welsh-bus-guide-cymraeg.pdf a chyngor cyfreithiol am gyfrifoldebau’r Cynghorau yn ymwneud â gwasanaethau bws yn https://bettertransport.org.uk/sites/default/files/pdfs/bus-cuts-lawyer-note.pdf 

Achub eich llyfrgell leol 

The Library Campaign: Saving and Supporting your Local Library

Canllaw sy’n seiliedig ar brofiadau pobl sy’n ceisio achub eu llyfrgell leol rhag cau.