Grŵp Llywio Cymru Oed-Gyfeillgar

Ym mis Ionawr 2021, sefydlodd y Comisiynydd Grŵp Llywio i ddarparu gwybodaeth hanfodol a llwybrau at weithredu i gefnogi’r gwaith o ddarparu cymunedau sy’n oed-gyfeillgar ledled Cymru. Bydd y grŵp yn helpu i lywio a chyflymu’r daith ar y cyd tuag at Gymru Oed-Gyfeillgar wrth i Awdurdodau Lleol ddechrau symud tuag at gydnabyddiaeth gan Sefydliad Iechyd y Byd fel ‘Cymuned Oed-gyfeillgar’.

Mae cynrychiolwyr o’r canlynol yn bresennol yn y Grŵp Llywio:

 • Age Connects Morgannwg
 • Age Cymru
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Cyngor Caerdydd
 • Gofal a Thrwsio Cymru
 • Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia
 • Y Ganolfan Heneiddio Arloesol
 • Cartrefi Cymunedol Cymru
 • Cynghrair Pobl Hŷn Cymru
 • Cynghrair Cynhwysiant Digidol
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
 • Un Llais Cymru
 • Cymorth Cynllunio Cymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Race Equality First
 • Stonewall
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Canolfan Cydweithredol Cymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gallwch ddarllen Cylch Gorchwyl y Grŵp Llywio yma 

Mae’r grŵp wedi bod yn cwrdd i glywed am y cynlluniau sydd eisoes ar waith yng Nghymru a thu hwnt i greu cymunedau sy’n oed-gyfeillgar, gan drafod rolau unigol a sut y gall mudiadau helpu i lywio a hyrwyddo’r gwaith. Ochr yn ochr â hyn, mae aelodau’r grŵp wedi bod yn rhannu ac yn hyrwyddo gwybodaeth am gyfleoedd a all helpu pobl hŷn i aros yn aelodau annibynnol, iach a gweithgar o’r gymuned.