Y Cerdyn Heneiddio'n Dda

Mae’r Cerdyn Heneiddio'n Dda yn fenter sy'n cael ei rhedeg gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cymunedau oed-gyfeillgar.

Mae’r Cerdyn Heneiddio’n Dda yn helpu pobl hŷn i fod yn annibynnol ac i barhau i wneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw. Mae’r cardiau yn cynnwys negeseuon syml y gellir eu defnyddio i roi gwybod i bobl y gallai fod angen ychydig o help neu gymorth arnynt. Maen nhw’n cael eu darparu mewn waled cerdyn teithio, a byddant yn hawdd eu hadnabod.Mae’r fenter yn seiliedig ar gynlluniau ‘Better and Safe Journey’ a ddatblygwyd gan y First Group, a chafodd ei dylunio i gyd-fynd â chynlluniau cenedlaethol a rhanbarthol eraill fel Pasbort Penfro a’r Waled Oren. Hoffem ddiolch i’r First Group am ei holl gymorth a chefnogaeth, yn ogystal â’r holl grwpiau ac unigolion ledled Cymru a fu’n gweithio gyda ni i helpu datblygu’r cardiau a’r negeseuon.

Ble gellir defnyddio’r cerdyn?

Gellir defnyddio’r cerdyn mewn unrhyw fan lle mae pobl yn dymuno gofyn am ychydig o help. Gall busnesau a sefydliadau sy’n dymuno cefnogi'r fenter gysylltu â ni am ddeunyddiau hyrwyddo, sy’n cynnwys sticeri ffenestr, posteri a thaflenni, i roi gwybod i gwsmeriaid eu bod nhw’n adnabod y cardiau. Gallan nhw fod yn ddefnyddiol iawn mewn siopau, fferyllfeydd, tai tafarn, bwytai, banciau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Sut alla i gael un?

Gallwch gael cyfres o gardiau a waled cerdyn teithio gan fusnesau sy’n cymryd rhan neu drwy gysylltu â ni ar 02920 445 030 neu yn ageingwell@olderpeoplewales.com.

Sut alla i gymryd rhan?

Rydyn ni’n gweithio gyda busnesau a sefydliadau ledled Cymru i wneud yn siŵr bod y cardiau yn cael eu cydnabod mor eang â phosib. Ni chodir tâl am y cardiau nac am gymryd rhan. Os hoffech chi gydnabod y cardiau yn eich busnes, neu os hoffech help i’w hyrwyddo yn eich cymuned, cysylltwch â'r tîm Heneiddio'n Dda ar 02920 445 030 neu yn ageingwell@olderpeoplewales.com

Canllaw Busnes Oed-Gyfeillgar

Canllaw sydd yn wneud yr achos busnes am fod yn ystyriol o oedran, ac yn rhoi arweiniad ymarferol am busnesau.
LAWRLWYTHO