Trafnidiaeth oed-gyfeillgar

Mae cael modd o ddefnyddio trafnidiaeth fforddiadwy, ddibynadwy a chyfleus yn hanfodol i ddatblygu cymunedau sy’n ystyriol o oedran.

Mae llawer o bobl hŷn yn gweld nad ydynt yn gallu gwneud y pethau sy'n bwysig iddynt wrth iddynt fynd yn hŷn oherwydd nad oes modd ganddynt o ddefnyddio trafnidiaeth addas. Mae problemau â thrafnidiaeth gyhoeddus, diffyg lleoedd parcio anabl addas, palmentydd sydd wedi’u cynnal a’u cadw’n wael a strydoedd heb olau digonol oll yn cyfyngu ar allu lawer o bobl hŷn i godi allan o’r tŷ.

Law yn llaw â phartneriaid o sefydliadau sy’n cynnwys Age Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Abertawe, rydym yn datblygu safonau trafnidiaeth sy’n ystyriol o oedran i wella profiadau pobl hŷn ledled Cymru. Bydd y safonau’n darparu argymhellion ymarferol i’w mabwysiadu gan gomisiynwyr gwasanaeth, gweithredwyr cludiant ac awdurdodau lleol.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phobl hŷn ledled Cymru i ddeall sut y gall trafnidiaeth gefnogi neu rwystro mynediad i wasanaethau iechyd, boed hynny at eich meddyg teulu, neu i apwyntiadau yn yr ysbyty.

Os hoffech chi gymryd rhan yn ein gwaith yn ymwneud â thrafnidiaeth sy’n ystyriol o oedran, cysylltwch â'r tîm Heneiddio'n Dda ar 02920 445 030 neu yn ageingwell@olderpeoplewales.com.