Y broses cydnabod oed-gyfeillgar

Datblygwyd y cysyniad o gymunedau oed-gyfeillgar am y tro cyntaf fel menter Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) i nodi’r newidiadau angenrheidiol i ddinasoedd a chymunedau addasu ac elwa ar boblogaethau sy’n heneiddio’n fyd-eang.

Mewn cymuned oed-gyfeillgar, mae cyrff cyhoeddus, grwpiau lleol, busnesau a thrigolion yn gweithio gyda’i gilydd i wneud newidiadau i helpu pobl i arwain bywydau bodlon, iach ac annibynnol a pharhau i wneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw wrth iddyn nhw heneiddio.

Mae cymunedau oed-gyfeillgar yn cydnabod bod pobl hŷn yn ‘arbenigwyr drwy brofiad’ a dylen nhw gael dweud eu dweud o ran gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau. Mae bod yn oed-gyfeillgar yn golygu dylunio ein cymunedau a gwasanaethau gyda phobl hŷn, nid yn unig ar eu cyfer.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae diddordeb mewn cymunedau oed-gyfeillgar wedi tyfu’n rhyngwladol, a datblygwyd rhwydweithiau’r DU a byd-eang o ddinasoedd a chymunedau oed-gyfeillgar, yn ogystal â’r wefan Age-Friendly World sy’n dangos arferion da o bob cwr o’r byd.

Yng Nghymru, mae pob awdurdod lleol wedi llofnodi Datganiad Dulyn, ymrwymiad i ddatblygu a chefnogi cymunedau sydd o blaid pobl hŷn.

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn eisiau i Gymru fod y lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo, ac mae’n ystyried bod datblygu cymunedau oed-gyfeillgar sy’n galluogi pawb i heneiddio’n dda yn allweddol i’r nod hwn.

Sut gall cymunedau gael eu cydnabod fel rhai sy’n oed-gyfeillgar?

Gall cynghorau tref, cymuned a sir gael eu cydnabod yn swyddogol fel rhai oed-gyfeillgar drwy ymuno â Rhwydwaith Byd-eang WHO o Ddinasoedd a Chymunedau Oed-Gyfeillgar

Yn ogystal â’r rhwydwaith byd-eang, mae Rhwydwaith y DU o Gymunedau Oed-Gyfeillgar cysylltiedig, a gynhelir gan y Ganolfan Heneiddio’n Well.

Er mwyn gwneud cais i rwydweithiau’r DU neu fyd-eang, mae’n rhaid i arweinydd perthnasol y cyngor wneud ymrwymiad ysgrifenedig i weithio tuag at fod yn lle gwych i heneiddio ynddo, gyda chefnogaeth a chyfraniad pobl hŷn a rhanddeiliaid perthnasol.

Mae tîm Heneiddio’n Dda y Comisiynydd yn gweithio’n uniongyrchol â chynghorau i’w cefnogi i sicrhau cydnabyddiaeth. I gael gwybod mwy, cysylltwch â’r tîm ar 02920 445 030 neu ar ageingwell@olderpeoplewales.com.

Dolenni: