Swyddi Gwag

Cyfanswyddwr Polisi 

£57,500 - £63,048 y flwyddyn

Parhaol // Amser llawn (37 awr yr wythnos) neu ran-amser (4 diwrnod yr wythnos) 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm y Comisiynydd yn swydd newydd y Cyfarwyddwr Polisi a gwneud gwahaniaeth parhaol i fywydau pobl hŷn yng Nghymru. 

Bydd y Cyfarwyddwr Polisi yn chwarae rôl ganolog wrth arwain ar feysydd gwaith penodol a sicrhau perthnasoedd gwaith rhagorol â phobl hŷn a rhanddeiliaid eraill. Bydd yn arwain ar faes blaenoriaeth rhoi terfyn ar ragfarn a gwahaniaethu ar sail oedran ac yn helpu i greu gweledigaeth gadarn o gymdeithas sy’n heneiddio. 

Mae’r Comisiynydd yn chwilio am unigolyn a fyddai’n mwynhau’r cyfle i dorri tir newydd, sydd eisiau ysbrydoli ac sy’n gallu cael ei ysbrydoli, sydd eisiau gweithio gyda phobl eraill ac sy’n ymrwymedig i werthoedd ein sefydliad.

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Ffurflen Gais (.docx)
Ffurflen Cyfle Cyfartal (.docx)

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 20 Mai 5.00yp


Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus

£28,819 - £34,957 y flwyddyn

Parhaol // Amser llawn (37 awr yr wythnos) neu ran-amser (4 diwrnod yr wythnos) 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn chwilio am Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus a fydd yn sicrhau bod strategaeth effeithiol ar gyfer ymgysylltu â gwleidyddion a rhanddeiliaid yn bodoli o hyd, a bod ein perthnasoedd adeiladol a dylanwadol â rhanddeiliaid allweddol yn cael eu cynnal. 

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus wybodaeth a dealltwriaeth ragorol o systemau gwleidyddol Cymru a’r DU yn ogystal â phrofiad o ddatblygu a chynnal ymgyrchoedd materion cyhoeddus effeithiol.  Bydd ganddynt sgiliau cyfathrebu rhagorol, llafar ac ysgrifenedig, a byddant yn gallu cyfathrebu â rhanddeiliaid a’r cyfryngau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

Mae gallu cyfathrebu’n fedrus yn y Gymraeg yn hanfodol.

Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Ffurflen Gais (.docx)
Ffurflen Cyfle Cyfartal (.docx)

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 20 Mai 5.00yp

Rydyn ni’n croesawu’n arbennig geisiadau gan ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ac ymgeiswyr anabl, i gynyddu ein hamrywiaeth o feddwl a phrofiadau uniongyrchol. 

Byddwn ni’n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ac ymgeiswyr anabl, sy’n cyflwyno cais ac yn bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd. Os hoffech gael gwarant o gyfweliad, soniwch yn glir am eich profiad bywyd ar ein ffurflen gais.
Iechyn ar Waith