Tîm y Comisiynydd

Yma gallwch gael rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau tîm y Comisiynydd a’r ffyrdd y maent yn cefnogi ei gwaith. 

Anna Haf Mihangel 

Uwch Weithiwr Achos

Mae Anna yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy'n gwneud penderfyniadau.  

David McKinney

Arweinydd Heneiddio’n Dda

Mae David yn gweithio gydag unigolion, sefydliadau a chymunedau ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i gefnogi, hysbysu a grymuso pobl leol i ddatblygu ffyrdd arloesol ac ymarferol o alluogi pobl hŷn i heneiddio'n dda. Mae'n arwain y gwaith o ddatblygu, gweithredu a gwerthuso digwyddiadau lleol a rhanbarthol sy'n cefnogi ac yn grymuso pobl i ddweud eu dweud am yr hyn y byddent yn hoffi ei newid yn eu cymuned a nodi'r camau y gallent hwy (ac eraill) eu cymryd i helpu pobl hŷn i heneiddio'n dda mewn cymunedau ledled Cymru, ynghyd â chynhyrchu a hyrwyddo amrywiaeth o offer, adnoddau a chanllawiau ymarferol i gefnogi newid o fewn cymunedau ledled Cymru.

Mae David hefyd yn arwain blaenoriaeth y Comisiynydd o alluogi pob person hŷn i heneiddio'n dda.

Elen Miles

Uwch Gynorthwyydd Gweithredol i’r Gomisiynydd

Mae Elin yn darparu amrywiaeth o gymorth gweinyddol i'r Comisiynydd, gan gynnwys rheoli dyddiadur y Comisiynydd, ymdrin â gohebiaeth, trefnu cyfarfodydd, darparu gwybodaeth i'r Comisiynydd a gwneud trefniadau teithio. Mae Sue hefyd yn darparu ysgrifenyddiaeth ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Busnes ac Archwilio a Sicrwydd Risg.

Elizabeth Carr

Cydgysylltydd Ymgysylltu a Digwyddiadau

Mae Liz yn sicrhau bod y Comisiynydd a'i thîm yn ymgysylltu'n effeithiol ac yn systematig â phobl hŷn ledled Cymru. Hi sy'n gyfrifol am drefnu digwyddiadau ymgysylltu’r Comisiynydd er mwyn sicrhau bod y Comisiynydd a'i thîm yn cael cyfleoedd i gyfarfod a siarad ag amrywiaeth eang o bobl hŷn ac yn gallu clywed yn uniongyrchol ganddynt am y materion sydd o bwys iddynt. Liz sydd hefyd yn cynllunio ac yn trefnu digwyddiadau allanol y Comisiynydd, gan gynnwys cynadleddau a seminarau.

Gareth Rees 

Swyddog Heneiddio’n Dda

Gareth sy’n cefnogi datblygiad ac effaith y Rhwydwaith Heneiddio'n Dda drwy gynllunio, trefnu a hwyluso digwyddiadau rhwydwaith ledled Cymru, a datblygu cysylltiadau newydd â grwpiau allweddol. Mae hefyd yn rhoi cymorth i aelodau’r rhwydwaith, gan ymateb i geisiadau ac ymholiadau, ac mae'n cynrychioli’r Comisiynydd mewn digwyddiadau sy'n ymwneud â'i blaenoriaeth heneiddio'n dda.

George Jones 

Arweinydd Gwasanaethau Cymunedol a Chynhwysiant

Mae George yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a phartneriaid allweddol eraill i hyrwyddo pwysigrwydd gwasanaethau cymunedol, cyfleusterau a seilwaith sy'n ystyriol o oedran ar gyfer pobl hŷn sy'n byw yng Nghymru, a sicrhau gwelliannau ynddynt.

Helen Benjamin

Cynorthwyydd Gweithredol 

Mae Helen yn darparu ystod eang o gymorth gweinyddol i’r Dirprwy Gomisiynydd a’r Pennaeth Cyllid ac Adnoddau, yn enwedig o ran trefniadau llywodraethu, adnoddau dynol a dysgu a datblygu. Mae Helen hefyd yn delio â chontractwyr allweddol sy'n ymwneud ag amgylchedd y swyddfa ac mae'n sicrhau cydymffurfiaeth o ran iechyd a diogelwch er mwyn hyrwyddo lles ymwelwyr a staff.

Joshua Hayman 

Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus 

Mae Josh yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu, monitro ac adolygu strategaethau a chynlluniau rhanddeiliaid ac ymgysylltiad gwleidyddol y Comisiynydd. Mae'n monitro datblygiadau gwleidyddol perthnasol ac yn rhoi cyngor a chymorth i'r Comisiynydd a chydweithwyr eraill ar strategaeth a negeseua gwleidyddol er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion rhaglen waith y Comisiynydd. 

Kay Hennessy 

Cynorthwyydd Cymorth Rhaglen Waith

Mae Kay yn cefnogi’r gwaith o gyflawni rhaglen waith y Comisiynydd drwy ddarparu amrywiaeth o gymorth gweinyddol i brif flaenoriaethau’r Comisiynydd. Mae ei rôl yn cynnwys llunio adroddiadau cynnydd a diweddariadau ar gyfer cydweithwyr, paratoi deunyddiau a darparu cymorth mewn cyfarfodydd mewn digwyddiadau.

Michelle Lewis

Arweinydd Gwahaniaethu ar Sail Oed

Mae Michelle yn arwain gwaith sy’n ymwneud â blaenoriaeth y Comisiynydd o roi terfyn ar oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oed yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth, newid agweddau a mynd i’r afael ag oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oed, yn ogystal â datblygu adnoddau i alluogi pobl hŷn i ganfod achosion o oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oed a’u herio. Mae Michelle yn gweithio hefyd gyda gwasanaethau cyhoeddus i wella dealltwriaeth o natur y gwahaniaethu ar sail oed a wynebir gan bobl hŷn ac i sicrhau bod hyn yn cael ei adlewyrchu’n briodol yn neddfwriaeth, canllawiau ac arferion Cymru. Yn ogystal â hyn, mae’n gweithio gyda rhanddeiliaid ledled Cymru i roi newid ar waith.

Nicola Evans 

Arweinydd Hawliau a Chydraddoldeb

Mae Nicola yn arwain ar ddiogelu, datblygu a hyrwyddo hawliau a chydraddoldeb pobl hŷn. Mae hi'n sicrhau bod y Comisiynydd yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y ddeddfwriaeth a'r datblygiadau diweddaraf sy'n ymwneud â hawliau pobl hŷn ac mae'n hyrwyddo'r ffyrdd y gellir cynnal a pharchu hawliau pobl hŷn, gan gynnwys hyrwyddo eiriolaeth a manteision hynny.

Rhianna Edmunds

Swyddog Cyfathrebu

Rôl Rhianna yw codi ymwybyddiaeth o rôl a gwaith y Comisiynydd drwy sylw yn y cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus, ymgyrchoedd a gweithgareddau digidol a marchnata. Mae ei gwaith yn cynnwys ysgrifennu datganiadau i’r wasg ac erthyglau ar gyfer papurau newydd, cynnal presenoldeb y Comisiynydd ar y cyfryngau cymdeithasol, a sicrhau bod gwefan y Comisiynydd yn cael ei diweddaru’n gyson. 

Rhiannon Rees 

Uwch Weithiwr Achos

Mae Rhiannon yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy'n gwneud penderfyniadau. 

Rhys Jackson

Swyddog Polisi 

Mae Rhys yn dadansoddi ac yn ymchwilio i flaenoriaethau'r Comisiynydd, gan ddarparu adroddiadau a chrynodebau, yn ogystal ag ymateb i yngynghoriadau. Mae Rhys hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr i adolygu a diweddaru safleoedd polisi'r Comisiynydd, yn ogystal â helpu i ddatblygu cynllun busnes y Comisiynydd a’i roi ar waith.

Richard Jones 

Pennaeth Cyfathrebu

Mae Richard yn hyrwyddo gwaith y Comisiynydd ac yn sicrhau dulliau cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol â phobl hŷn a rhanddeiliaid drwy sylw yn y cyfryngau, ymgyrchoedd, cyfryngau cymdeithasol a gweithgareddau marchnata. Ef sy'n gyfrifol am reoli gweithgareddau cyfathrebu ar draws sefydliad, drwy weithredu, monitro a gwerthuso strategaeth gyfathrebu a chynllun cyfathrebu blynyddol y Comisiynydd.

Valerie Billingham

Arweinydd Iechyd a Gofal

Mae Valerie yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill i wella ansawdd a mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hŷn yng Nghymru. Mae hi hefyd yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus i wella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o’r materion pwysicaf i bobl hŷn er mwyn gwneud cynnydd cyflymach tuag at ddarparu gwasanaeth cydgysylltiedig, sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau, ac sy'n cyflwyno newid effeithiol i bobl hŷn ac yn rhoi pobl hŷn yn ganolog iddo.