Beth yw'n blaenoriaethau a sut sudyn ni'n dod ymlaen

3.1 Cynlluniau Strategol

 • Rhaglen waith dros dro Ebrill - Awst 2018

  06.6.18

  Mae’r rhaglen waith hon yn nodi’r gwaith fydd yn cael ei gyflawni gan swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru rhwng mis Ebrill 2018 a mis Awst 2018.

 • Rhaglen Waith 2016-17

  22.6.16

  Mae’r papur briffio hwn yn nodi’r amrywiaeth eang o waith y bydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn ymgymryd ag ef yn ystod 2016-17 er mwyn ysgogi newid ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

 • Rhaglen Waith 2015-16

  08.6.15

  Mae’r Comisiynydd wedi datblygu ei Rhaglen Waith ar gyfer 2015-16 yn seiliedig ar y blaenoriaethau yn ei Fframwaith Gweithredu.

 • Rhaglen Waith 2014-15

  25.7.14

  Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyflwyno ei Raglan Waith ar gyfer 2014-2014, yn amlinellu ei blaenoriaethau am yr ail flwyddyn weithredol o’r Fframwaith Gweithredu 2013-17.

 • Fframwaith Gweithredu 2013-17

  23.5.13

  Mae’r Fframwaith ar gyfer Gweithredu yn amlinellu blaenoriaethau’r Comisiynydd a’r newidiadau y mae’n disgwyl eu gweld ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal â’r rôl y bydd ganddi o ran cyflwyno’r newidiadau hyn.

 • Eich barn ar ein cyfeiriad yn y dyfodol

  25.10.12

  Rydym ar hyn o bryd yn datblygu Fframwaith Gweithredu 2013-17 y Comisiwn, a fydd yn arwain ein gwaith am y pedair blynedd nesaf. Mae’n seiliedig ar farn pobl hŷn, yn ogystal â’r rhai sy’n eu cynorthwyo ac yn eu cynrychioli, a gasglwyd drwy ymgysylltu eang a pharhaus ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Credwn fod y pedair thema yn ein Fframwaith Gweithredu’n sail i ansawdd bywyd da; bywyd sydd â gwerth, ystyr a phwrpas.

 • Rhaglen Waith 2012/13

  20.9.12

  Am y tro cyntaf, rydym wedi cyhoeddi rhaglen waith y Comisiwn, sy'n cyflwyno 50 darn penodol o waith a fydd yn cael eu datblygu yn ystod y 18 mis nesaf.

 • Cynllun Strategol 2010-2013

  01.1.10

  Yr egwyddor sy’n fy arwain i yn rhinwedd fy swydd fel Comisiynydd Pobl Hyˆn annibynnol yw gwrando ar yr holl bobl hyˆn ledled Cymru a’r rhai sy’n gweithio gyda nhw. Bu pobl hyˆn a llawer o sefydliadau’n gweithio’n galed i sefydlu Comisiynydd, sydd â phwerau unigryw er lles pobl sy’n 60 oed a throsodd.

 • Y Comisiwn Pobl Hŷn Cynllun Strategol Interim 2009-2010

  01.1.09

  Bydd y cynllun hwn yn nodi diben a chyfeiriad cychwynnol y Comisiwn Pobl Hŷn, gan gydnabod ei safle unigryw yn ystod ei gyfnod sefydlu a’r angen i esblygu a datblygu’n syniadau dros y misoedd sy’n dod.

3.2 Adroddiadau Blynyddol

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2018-19

  30.7.19

  Cefais y pleser o ddod yn Gomisiynydd ym mis Awst 2018 ac mae’n fraint cael gweithio i wella bywydau pobl hŷn ledled Cymru.

 • Sbarduno Newid i Bobl Hŷn: Effaith a Chyrhaeddiad 2012-18

  16.5.18

  Rydw i’n aml yn methu â chredu fy mod wedi cymryd swydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru chwe blynedd yn ôl, ym mis Mehefin 2012. Mae’r blynyddoedd wedi hedfan ac rydw i wedi bod yn falch o sefyll a siarad ar ran pobl hŷn drwy Gymru fel eu llais a’u heiriolwr annibynnol. Yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, rydw i wedi cwrdd a siarad â miloedd o bobl hŷn drwy Gymru, sydd wedi rhannu cymaint mor hael gyda mi ynglŷn â’u bywydau, eu profiadau a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol. Mae lleisiau pobl hŷn, yn eu holl amrywiaeth, wedi arwain a llunio amrediad eang o waith rydw i wedi’i wneud fel Comisiynydd yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, sydd wedi cael ei amlinellu yn yr Adroddiad Etifeddol hwn, sy’n cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â’m Hadroddiad Effaith a Chyrhaeddiad.

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2017-18

  16.5.18

  Ers i mi gychwyn yn fy swydd fel Comisiynydd yn 2012, rwyf wedi cwrdd ac wedi siarad â miloedd o bobl hŷn sydd wedi bod yn ddigon caredig i rannu cymaint â mi – am eu bywydau, eu profiadau, eu gobeithion a’u dyheadau am y dyfodol. Eleni, fel yn y blynyddoedd blaenorol, mae’r lleisiau a’r profiadau hyn wedi arwain a ffurfio fy ngwaith fel Comisiynydd ac mae’n rhywbeth sy’n fy atgoffa’n gyson o bwysigrwydd gwneud pethau’n iawn i bobl hŷn.

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2015-16: Sbarduno Newid, Gwella Bywydau

  06.6.16

  Heddiw, yr wyf wedi cyhoeddi fy adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad diwethaf er gwybodaeth i chi, sy’n nodi’r ystod eang o waith y cyflawnais yn ystod 2015-16 er mwyn sicrhau newid ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2014-15

  10.6.15

  Heddiw lansiais fy nhrydedd adroddiad effaith a chyrhaeddiad, ‘Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn yng Nghymru’, sy'n amlygu'r camau gweithredu rwyf i wedi'u cymryd ar ran pobl hŷn yn ystod 2014-15, fel eu llais a'u hyrwyddwr annibynnol, i sbarduno’r newid y maent wedi dweud wrthyf i eu bod am ei weld ac y mae angen iddynt ei weld.

 • Sbarduno Newid i Bobl Hŷn: Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2013-14

  04.6.14

  Heddiw cyhoeddodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ‘Sbarduno Newid i Bobl Hŷn’, ei hail adroddiad effaith a chyrhaeddiad, sy’n tynnu sylw at y camau a gymerwyd ganddi yn ystod 2013-14 i wneud Cymru yn lle da i heneiddio.

 • Sefyll dros Hawliau ac Eirioli: Ardroddiad ar Effaith a Chyrhaeddiad

  30.6.13

  Ar 26 Mehefin 2013, lansiodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sarah Rochira, ei hadroddiad Effaith a Chyrhaeddiad cyntaf, 'Sefyll dros Hawliau ac Eirioli', sy'n tynnu sylw at y camau y mae wedi'u cymryd ers iddi ddechrau yn y swydd ym mis Mehefin 2012 tan fis Mawrth 2013, ei naw mis cyntaf fel Comisiynydd, er mwyn sicrhau’r newid y mae pobl hŷn wedi dweud wrthi y mae arnynt ei eisiau a’i angen.

 • Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2011/12

  26.9.12

  Heddiw, cyhoeddodd Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ei hadroddiad blynyddol ar gyfer 2011/12 yn ffurfiol. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r rôl a gyflawnodd y Comisiwn dros y flwyddyn ddiwethaf yn cefnogi pobl hŷn ledled Cymru.

 • Aroddiad y Comisiynydd 2010-11 a gyhoeddwyd

  30.9.11

  Mae Adroddiad y Comisiynydd ar gyfer 2010-11, sy’n manylu ar yr ystod eang o waith a wnaed gan y Comisiwn Pobl Hŷn yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac yn amlinellu’r cynlluniau a’r blaenoriaethau sydd gen i at y dyfodol.

 • Adolygiad Blynyddol 2008/2009

  01.10.10

  Cafodd rôl Comisiynydd Pobl Hyˆn Cymru ei chreu gydag ystod o bwerau i helpu i wella bywydau pobl hyˆn yng Nghymru. Dyma’r Comisiwn cyntaf o’i fath yn y byd ac rydyn ni’n arloesi gwaith a all gael ei ddilyn yn rhyngwladol. Bu llawer o grwpiau ac unigolion yn gweithio’n galed i ddod â’r swydd annibynnol hon i fodolaeth, ac mae pwerau’r Comisiynydd yn adlewyrchu eu bwriad difrifol, sef herio’r rhwystrau a’r gwahaniaethu sy’n wynebu pobl hyˆn.

 • Adroddiad Cyntaf Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2008

  01.10.08

  Lansiodd y Comisiwn Dod i Oed, ei adroddiad cyntaf i Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, ar 1 Hydref 2008, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn y Cenhedloedd Unedig. Roedd Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 yn gofyn am i adroddiad gael ei gyhoeddi ar yr adeg hon, ond gan nad oedd Comisiwn Pobl Hŷn Cymru wedi bodoli am flwyddyn gyfan, dydy’r adroddiad ddim eto yn cynnwys y datganiadau ariannol a chorfforaethol nodweddiadol y byddech yn disgwyl eu gweld mewn Adroddiad Blynyddol.