Ysgrifennwch aton ni

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

Ffoniwch ni

03442 640 670 neu 02920 445030 - Gallwn eich ffonio yn ôl.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

E-bostiwch ni

gofyn@olderpeoplewales.com

Ymholiadau y Cyfryngau

029 2044 5040

Cysylltu â ni

Rydym yn rhoi help uniongyrchol i bobl hŷn ym mhob cwr o Gymru mewn amryw o ffyrdd, felly cysylltwch â ni os oes arnoch angen ychydig o help: 

•  Gallwn eich helpu chi i gysylltu â mudiadau sydd yn y sefyllfa orau i ddatrys eich problem

Gallwn ymyrryd yn uniongyrchol os ydych chi wedi bod yn cael anawsterau gyda darparwr gwasanaeth na allwch eu datrys ar lefel leol

Gallwn eich cefnogi chi i wneud cwyn ffurfiol a monitro sut y delir â’ch cwyn


Hoffem hefyd glywed am unrhyw faterion sy'n bwysig i chi, gan mai'r hyn sy'n bwysig i bobl hŷn sy'n llywio ein gwaith.

Gallwch gysylltu â’r Tîm yn Gymraeg neu’n Saesneg.