Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi’r Comisiynydd fel Swyddog Cyfrifyddu wrth fonitro ac adolygu llywodraethu corfforaethol, cyllid, rheoli risg a systemau rheoli mewnol.

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pump aelod annibynnol. Mae’r pwyllgor hwn yn cyfarfod yn chwarterol a chaiff cofnodion y cyfarfodydd eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Mae’r Pwyllgor yn darparu adroddiad blynyddol i’r Comisiynydd sy’n rhoi crynodeb o waith y Pwyllgor.

Rôl y Pwyllgor

Prif bwrpas y Pwyllgor yw cefnogi’r Comisiynydd, drwy adolygu pa mor gynhwysfawr yw’r systemau sicrwydd a roddwyd ar waith i ddiwallu anghenion ei Swyddog Cyfrifyddu ac adolygu dibynadwyedd ac uniondeb y systemau hyn.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Rhoi barn ar i ba raddau y caiff y Comisiynydd ei chefnogi i wneud penderfyniadau ac o ran cyflawni ei rhwymedigaethau fel Swyddog Cyfrifyddu (yn enwedig yng nghyswllt trefniadau Llywodraethu ac Adroddiadau Ariannol);
  • Rhoi cyngor ac arweiniad i’r Comisiynydd ar y gwaith o gyflawni amcanion y sefydliad; ac
  • Craffu ar gynnydd y Comisiynydd yn erbyn y broses o gyflawni’r amcanion y cytunwyd arnynt.

Bydd y Pwyllgor yn cynghori’r Comisiynydd ar y canlynol:

  • y prosesau strategol ar gyfer rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu a’r Datganiad Llywodraethu;
  • y polisïau cyfrifyddu, y cyfrifon ac adroddiad blynyddol y sefydliad, gan gynnwys proses adolygu'r cyfrifon cyn eu cyflwyno i’w harchwilio, lefelau’r gwallau a nodwyd, a llythyr sylwadau’r Swyddog Cyfrifyddu at yr Archwilydd Cyffredinol;
  • y gweithgarwch arfaethedig a chanlyniadau archwilio mewnol ac allanol;
  • digonolrwydd ymateb rheolwyr i faterion a nodwyd drwy’r gwaith archwilio, gan gynnwys llythyr rheoli'r archwilydd allanol;
  • sicrwydd sy’n ymwneud â gofynion llywodraethu corfforaethol y sefydliad;
  • (lle bo’n briodol) cynigion ar gyfer tendro am wasanaethau Archwilio Mewnol neu ar gyfer prynu gwasanaethau nad ydynt yn cael eu harchwilio gan gontractwyr sy'n darparu gwasanaethau archwilio;
  • polisïau gwrth-dwyll a gwyngalchu arian a phrosesau chwythu’r chwiban.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn adolygu ei effeithiolrwydd ei hun bob blwyddyn ac yn cyflwyno canlyniadau’r adolygiad hwnnw i’r Comisiynydd.

Nid yw Aelodau’r Pwyllgor yn cael eu cyflogi gan y Comisiynydd ac nid ydynt yn cymryd rhan ym musnes y sefydliad o ddydd i ddydd nac yn cyflawni unrhyw swyddogaethau gweithredol.

Aelodau’r Pwyllgor Archwilio yw:

Steve Harford (Cadeirydd)

Mae gan Steve Harford dros 40 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yng Nghymru.  Mae ganddo MBA o Brifysgol Caerdydd, mae’n aelod o’r Sefydliad Marchnata Siartredig ac yn aelod cyswllt o’r Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.

Treuliodd Steve 18 mlynedd olaf ei yrfa yn gweithio i Gyrfa Cymru, gan ymddeol yn ddiweddar o’i rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.  Yn ystod ei gyfnod yn Gyrfa Cymru rhoddodd gyngor ar y broses o uno chwe Chwmni Gyrfa lleol gan greu un sefydliad ar gyfer Cymru gyfan ac ef odd yn gyfrifol am arwain y broses honno.  Yna gweithiodd gyda Llywodraeth Cymru er mwyn trosglwyddo perchnogaeth Gyrfa Cymru i ddod yn un o is-gwmnïau dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru.

Mae Steve yn Gyfarwyddwr/Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru ac ef yw Cadeirydd presennol Bwrdd y Cyfarwyddwyr.  Treuliodd wyth mlynedd cyn hynny fel aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Gwent.  Ers iddo ymddeol, penodwyd Steve yn aelod o Fwrdd Pensiwn Lleol Cronfa Bensiynau Gwent Fwyaf (Tor-faen).

Claire Bevan

Mae Claire yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig gyda 38 mlynedd o brofiad. Ym mis Rhagfyr 2019, gwnaeth ymddeol fel Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio ac Ansawdd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio ar draws Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd yn GIG Cymru fel rheolwr ac uwch arweinydd proffesiynol, gan weithio ar draws amrywiaeth o feysydd clinigol arbenigol a swyddogaethau corfforaethol ee addysg, archwilio, ymchwil a datblygu, profiad cleifion, pryderon, diogelu, atal a rheoli haint, sicrhau ansawdd a gwella.

Dechreuodd ei gyrfa’n arbenigo fel Nyrs y Galon; gyda diploma mewn Nyrsio, Gradd Baglor mewn Nyrsio a Msc mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwella Gwasanaethau Iechyd (Prifysgol Birmingham). Mae Claire yn Rheolwr a Mentor Gweithredol (lefel 7) ac yn Ymarferydd NLP.

Claire yw’r Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer digideiddio’r rhaglen dogfennau nyrsio yn GIG Cymru, sef rhaglen o waith sy’n bwysig ar gyfer datblygu cofnodion cleifion electronig.

Mae ei thaith bersonol dros y blynyddoedd diwethaf fel gofalwraig dros aelod o’i theulu sy’n byw gyda hi, sydd â chlefyd Alzheimer’s, wedi arwain ati’n bod yn eiriolwr ar gyfer pobl hŷn a gofalwyr. Mae Claire yn frwdfrydig am wneud gwahaniaeth ar gyfer pobl hŷn a defnyddio ei phrofiad fel aelod o’r Pwyllgor Sicrwydd Archwilio a Risg gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. 

Phil Davy

Cymhwysodd Phil Davy fel cynlluniwr trefi. Mae wedi gweithio yn Sir Gaerloyw, Reading a Dyfnaint cyn dod yn Brif Swyddog Cynllunio gyda Chyngor Bwrdeistref Islwyn. Ymunodd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili pan ffurfiwyd yr awdurdod lleol newydd yn 1996.

Roedd Phil yn Bennaeth Datblygu Economaidd am 10 mlynedd, yn rheoli maes gwasanaeth a oedd yn cynnwys datblygu busnes, twristiaeth ac adfywio. Yn fwy diweddar, datblygodd y strategaeth weithredol ar gyfer rhaglen fuddsoddi gwerth £220m i wella stoc dai Cyngor Caerffili o 11,000 o gartrefi, i sicrhau bod y tai hyn yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.

Mae gan Phil enw da am brosiectau datblygu llwyddiannus ac, yn fwyaf nodedig, Parc Busnes Tredomen, gan gynnwys pencadlys corfforaethol Cyngor Caerffili, ailddatblygu safle Glofa Oakdale gynt, a dwy ysgol uwchradd o dan y Fenter Cyllid Preifat.

Mae Phil wedi dal nifer o swyddi fel Cyfarwyddwr Anweithredol, gyda Gyrfa Cymru, Groundwork Caerffili a Chymorth Cynllunio Cymru. Ar ôl 43 o flynyddoedd yn gwasanaethu llywodraeth leol, mae Phil wedi ymddeol o gyflogaeth llawn amser.

Ar hyn o bryd mae Phil yn Ymddiriedolwr gyda Chyngor Ar Bopeth Torfaen.

Julia Evans

Mae Julia wedi gweithio yn y sector cyllid cyhoeddus ers 35 mlynedd – yn gyntaf fel archwilydd allanol am 20 mlynedd, cyn symud i faes cyfrifyddu yn y sector cyhoeddus.

Ar ôl cwblhau gradd BA (Anrh) mewn Gweinyddu Cyhoeddus yn 1983, ymunodd â’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn Llundain fel rhan o gynllun hyfforddiant i raddedigion y Swyddfa, lle bu’n astudio tuag at fod yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. Cafodd gymhwyster CIPFA yn 1987, ar ôl symud i swyddfeydd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd yn ymwneud ag archwilio cyfrifon ariannol yn bennaf.

Cafodd Julia ei phenodi’n Ddirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, Personél a Gwasanaethau Corfforaethol) Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) ym mis Ionawr 2014, lle bu’n gyfrifol am adrodd, monitro a chynllunio ariannol; rheoli ariannol; archwilio; yr holl faterion AD gan gynnwys datblygu polisïau AD, hyfforddi a datblygu staff, yn ogystal â llety a materion cysylltiedig. Fel rhan o'r Uwch Dîm Rheoli, roedd hefyd yn gyfrifol am reolaeth strategol y Cyngor. Cafodd CyngACC ei ailstrwythuro a chafodd ei ailenwi’n Gyngor y Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2015. Fe wnaeth Julia barhau yn ei swydd fel Dirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, AD a Gwasanaethau Corfforaethol) nes iddi ymddeol o'r swydd honno ym mis Rhagfyr 2018. 

Bywgraffiad David Powell FCPFA

Mae gan David brofiad helaeth o’r sector cyhoeddus trwy Gynghorau Unedol, Cynghorau Sir a Chynghorau Dosbarth yng Nghymru a Lloegr. Am dros 10 mlynedd, roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid ac roedd hefyd yn arwain amrywiaeth o wasanaethau a meysydd corfforaethol. O 2013, nes iddo adael llywodraeth leol yn 2019, roedd yn gweithio i Gyngor Sir Powys fel Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau, Prif Weithredwr dros dro a Dirprwy Brif Weithredwr. Mae hefyd wedi gweithio yng Nghyngor Swydd Henffordd, Cyngor Sir Swydd Gaerloyw a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg.

Fe gafodd wybodaeth am y problemau sy’n wynebu pobl hŷn trwy weithio mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol ac fel Aelod Bwrdd ar gyfer Sefydliad Elusennol yn y sector gofal pobl hŷn. Yn ychwanegol i hyn, mae ganddo sawl blwyddyn o brofiad fel Cyfarwyddwr Anweithredol, gan gynnwys bod yn Gadeirydd y Gymdeithas Dai Two Rivers yn Swydd Gaerloyw lle’r oedd gwasanaethau ar gyfer pobl hyn yn prif flaenoriaeth.

Trwy gydol ei yrfa, mae David wedi ceisio datblygu a chodi ymwybyddiaeth o gyllid llywodraethau lleol a gwasanaethau cymunedol drwy eu cynrychioli ar baneli Llywodraeth cenedlaethol, ac ar hyn o bryd mae’n aseswr Cymdeithas Llywodraeth Leol ar gyfer safonau gwasanaethau cyngor, cyllid a llywodraethu. Mae’n aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ers amser hir ac mae’n gyn-arholwr hefyd. Daeth yn Gymrawd y Sefydliad yn 2018.Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg: Cylch Gorchwyl

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg: Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2020-21

Adroddiad Blynyddol 2019-20

Adroddiad Blynyddol 2018-19

Adroddiad Blynyddol 2017-18

Adroddiad Blynyddol 2016-17

Adroddiad Blynyddol 2015-16

Adroddiad Blynyddol 2014-15

Adroddiad Blynyddol 2013-14

adroddiadau blynyddol