Rôl y Comisiynydd

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Mae’n darparu help a chefnogaeth yn uniongyrchol i bobl hŷn drwy ei thîm gwaith achosion ac mae’n gweithio i rymuso pobl hŷn i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ac y gweithredir yn ei gylch. Mae rôl y Comisiynydd yn seiliedig ar gyfres o bwerau cyfreithiol unigryw i’w chefnogi gydag adolygu gwaith cyrff cyhoeddus a’u dal yn atebol pan fo angen.

Mae’r Comisiynydd yn gweithredu i roi terfyn ar wahaniaethu a rhagfarn ar sail oedran, i atal cam-drin pobl hŷn ac i alluogi i bawb heneiddio’n dda.

Mae’r Comisiynydd eisiau i Gymru fod y lle gorau yn y byd i bobl heneiddio ynddo.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn:

  • Hybu ymwybyddiaeth o hawliau a buddiannau pobl hŷn yng Nghymru
  • Herio gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yng Nghymru. 
  • Annog arferion gorau yn y ffordd y mae pobl hŷn yn cael eu trin yng Nghymru 
  • Adolygu’r gyfraith sy’n effeithio ar fuddiannau pobl hŷn yng Nghymru.

Mae gan y Comisiynydd ystod helaeth o bwerau cyfreithiol i’w chefnogi yn y gwaith o gyflawni’r newid y mae pobl hŷn eisiau ac angen ei weld. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phwerau cyfreithiol y Comisiynydd, cliciwch yma.