Adolygiadau Ffurfiol

Mae gan y Comisiynydd bwerau cyfreithiol i adolygu pa mor ddigonol ac effeithiol yw’r gyfraith, y polisïau a’r strategaethau sy’n effeithio ar fudiannau pobl hŷn yng Nghymru.  Mae gennyn ni bŵer hefyd i adolygu a monitro sut mae trefniadau ynglŷn â chwynion, eiriolaeth, cyngor a chwythu’r chwiban yn gweithio ac i ba raddau y mae Cymru’n effeithiol wrth ddiogelu a hyrwyddo buddiannau a lles pobl hŷn.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am yr Adolygiadau sydd wedi’u cynnal ac sydd wrthi’n cael eu cynnal gan y Comisiwn.

Cartrefi Gofal
Adolygiad o ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl yng Nghymru.


Mynediad at Eiriolaeth
Mae’r Comisiynydd yn gwneud gwaith i ddeall sut mae mynediad at eiriolaeth annibynnol yn digwydd yn ymarferol yng Nghymru ar hyn o bryd, cyn cyhoeddi adroddiad yn gynnar y flwyddyn nesaf a fydd yn rhoi llais i bobl hŷn a thynnu sylw at eu profiadau o ddefnyddio gwasanaethau eiriolaeth annibynnol.


Parch ac Urddas
Adolygiad ynghylch a yw pobl hŷn yn cael eu trin â pharch ac urddas tra byddan nhw yn yr ysbyty.


Adolygiad o drefniadau eiriolaeth i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru
Adolygu’r ddarpariaeth ynglŷn ag eiriolaeth i bobl hyn sy’n byw mewn cartrefi gofal. Bydd hyn yn cynnwys eiriolaeth statudol ac eiriolaeth annibynnol gyffredinol.


Fe hoffen ni ddiolch i’r holl bobl hŷn a’r holl eiriolwyr a ddaeth i gysylltiad â ni. Mae’r wybodaeth hon yn golygu ein bod yn gallu seili’n gwaith i gyd ar yr hyn sydd bwysicaf i bobl hŷn.