Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gyfraith newydd yng Nghymru. Ei nod yw sicrhau bod y gofal a’r cymorth rydych yn eu cael yn diwallu eich anghenion, gan eich helpu i fyw’r bywyd a ddewiswch ac i aros yn annibynnol yn hirach. Daeth i rym ar 6 Ebrill 2016 a bydd yn newid y ffordd y mae gwasanaethau cymdeithasol yn gweithredu ledled Cymru gyfan. Mae fideo byr am amcanion y Ddeddf ar gael yma.

Mae’r Ddeddf, a’r rheoliadau a chodau ymarfer sy’n sail iddi, i gyd wedi eu cyhoeddi ar-lein. Gellir eu gweld ar wefan Hwb Gwybodaeth a Dysgu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (http://www.cgcymru.org.uk/y-ddeddf/?force=2). Neu gallwch brynu copïau papur o’r Llyfrfa drwy ffonio 0333 200 2425.

Mae ein taflen newydd, Cael yr help sydd ei angen arnoch gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, yn rhoi crynodeb byr o brif ddyletswyddau’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Gallwch weld y daflen hon yma. Mae fersiwn Iaith Arwyddo Prydain o’r daflen hefyd ar gael yma.   

Pecyn Cymorth: Llywio’ch ffordd Trwy Wasanaethau Cymdeithasol

Pecyn Cymorth yw Llywio’ch Ffordd Trwy Wasanaethau Cymdeithasol, sy’n cynnwys cyfres o daflenni gwybodaeth yn darparu manylion pellach am rannau o’r Ddeddf. Os hoffech chi gael copi o unrhyw un o’r taflenni gwybodaeth wedi’u hargraffu, cysylltwch â ni.

Taflen wybodaeth 1: Cyflwyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Taflen wybodaeth 2: Llais a Rheolaeth

Taflen wybodaeth 3: Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

Taflen wybodaeth 4: Asesu Eich Anghenion

Taflen wybodaeth 5: Diwallu Eich Anghenion

Taflen wybodaeth 6: Talu am Ofal

Taflen wybodaeth 7: Amddiffyn Pobl

Taflen wybodaeth 8: Beth allwch chi ei wneud os nad ydych yn cael yr help sydd ei angen arnoch?


Cysylltiadau Defnyddiol

Cliciwch yma am restr o gysylltiadau defnyddiol eraill a all ddarparu ystod eang o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ymwneud â’r Ddeddf.