Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2016-17: Newid Ymarfer, Newid Bywydau

Mae fy ngwaith yn ystod 2016-17 wedi parhau i ganolbwyntio ar sicrhau bod pobl hŷn, yn enwedig y rhai sy’n agored i niwed neu’n wynebu’r risg o niwed, yn gallu cael gafael ar y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt i gael yr ansawdd bywyd gorau. 

Ochr yn ochr â darnau mawr o waith fel fy adroddiad ar Wasanaethau Meddygon Teulu, a gwaith dilynol mewn perthynas â fy adroddiad ‘Dementia: mwy na dim ond colli’r cof’ a’m hadolygiad o gartrefi gofal, rwyf wedi cyflawni cryn dipyn o waith i gynyddu’r ddealltwriaeth ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus i sicrhau bod gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda ac ar ran pobl hŷn yn gallu cyflawni’r dyheadau sy’n sail i bolisïau a deddfwriaeth newydd.   

Fel Comisiynydd, byddaf yn parhau i gefnogi a herio ein cyrff cyhoeddus i ddarparu’r cymorth a’r gwasanaethau gorau i bobl hŷn ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda chi i sbarduno newid a gwelliannau ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru.  

Sarah Rochira // Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cliciwch yma i lawrlwytho Newid Ymarfer, Newid Bywydau