Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2015-16: Sbarduno Newid, Gwella Bywydau

Heddiw, yr wyf wedi cyhoeddi fy adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad diwethaf er gwybodaeth i chi, sy’n nodi’r ystod eang o waith y cyflawnais yn ystod 2015-16 er mwyn sicrhau newid ar ran pobl hŷn ledled Cymru. 

Roedd fy ngwaith yn ystod 2015-16 yn canolbwyntio’n gryf ar wella bywydau pobl hŷn sydd mewn perygl o gael eu cau allan o gymdeithas a’r rheini a allai fod yn agored i niwed neu mewn perygl o niwed.

Roedd y gwaith yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o raddfa ac effaith cam-drin pobl hŷn yn ddomestig, rhoi mwy o wybodaeth i weithwyr proffesiynol rheng flaen ynglŷn â’r ffyrdd mwyaf effeithiol o fynd i’r afael â chamdriniaeth ac o gynnig cymorth; cyhoeddi fy adroddiad ‘Dementia: mwy na dim ond colli’r cof’, sy’n nodi’r gwelliannau sydd eu hangen i wneud yn siŵr bod modd i bobl sy’n byw â dementia gael gafael ar y gwasanaethau, y cymorth, y wybodaeth a'r cyngor sydd ei angen arnynt; a galw am ddefnyddio deddfwriaeth i ddiogelu a hybu hawliau pobl hŷn.

Fel Cadeirydd y Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru, rwyf hefyd wedi parhau i weithio gydag ystod eang o bartneriaid lleol a chenedlaethol, yn ogystal â grwpiau ac unigolion ledled Cymru, er mwyn sicrhau newid mewn pum maes blaenoriaeth: creu cymunedau cyfeillgar i oedran, creu cymunedau cyfeillgar i ddementia, atal codymau, cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth a mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu.

Mae adnabod gwerth, gwybodaeth ac arbenigedd pobl hŷn, yn ogystal â’r cyfraniad maent yn ei wneud mewn cynifer o wahanol ffyrdd, yn hollbwysig. Fel y Comisiynydd Pobl Hŷn, byddaf yn parhau i sefyll a siarad dros bobl hŷn, gan egluro’n glir pam eu bod yn gaffaeliaid aruthrol, sicrhau mai dyma yw'r achos a bod Cymru’n lle da i heneiddio – nid dim ond i ambell un, ond i bawb. 

Sarah Rochira
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru


Cliciwch yma i lawrlwytho Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2015-16: Sbarduno Newid, Gwella Bywydau