Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2014-15

Heddiw lansiais fy nhrydedd adroddiad effaith a chyrhaeddiad, ‘Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn yng Nghymru’, sy'n amlygu'r camau gweithredu rwyf i wedi'u cymryd ar ran pobl hŷn yn ystod 2014-15, fel eu llais a'u hyrwyddwr annibynnol, i sbarduno’r newid y maent wedi dweud wrthyf i eu bod am ei weld ac y mae angen iddynt ei weld. 

Mae’r adroddiad yn amlinellu hefyd y modd rwyf i wedi cyflawni yn erbyn fy mlaenoriaethau fel Comisiynydd, a gyhoeddwyd yn fy Fframwaith Gweithredu ar gyfer 2013-17. 

Rwyf wedi parhau i deithio ar hyd a lled Cymru yn ystod 2014-15 er mwyn cwrdd ag amrywiaeth eang o bobl hŷn, ac rwyf wedi darparu cefnogaeth uniongyrchol i gannoedd o bobl hŷn sydd wedi’u cael eu hunain yn y sefyllfaoedd mwyaf cymhleth ac annerbyniol. 

Fel rhan o’m gwaith eleni, cynhaliais yr Adolygiad mwyaf hyd yma i ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru. Mae cyrff cyhoeddus a darparwyr gofal o bob cwr o Gymru wedi croesawu canfyddiadau fy Adolygiad, ac rwyf wedi bod yn glir ynghylch pa gamau sy’n ofynnol er mwyn sicrhau’r newid angenrheidiol mewn cartrefi gofal ac yn y system gofal cymdeithasol yn ehangach.  Byddaf yn parhau i geisio tystiolaeth fod y newid hwn wedi’i gyflawni fel rhan o’r gwaith yn dilyn fy Adolygiad.

Rwyf hefyd wedi cryfhau fy ngwaith yn sylweddol i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu diogelu a’u hamddiffyn, oherwydd mae yna ddiffyg cydnabyddiaeth o gam-drin pobl hŷn a diffyg ymateb i hynny o hyd.

Er bod llawer o’m gwaith yn canolbwyntio ar sicrhau bod pobl hŷn sy’n fregus neu’n agored i niwed yn cael y gofal priodol ac yn cael eu cefnogi, mae’n bwysig nodi nad yw bod yn fregus ac yn agored i niwed yn rhan anorfod o fynd yn hŷn. Dyna pam fy mod wedi sefydlu rhaglen Heneiddio yn Dda yng Nghymru, a gafodd ei lansio'r llynedd.  Mae dros 300 o sefydliadau, grwpiau ac unigolion yn cydweithio fel rhan o’r rhaglen hon ar lefel genedlaethol, er mwyn gwella lles pobl a chefnogi pawb yng Nghymru i heneiddio’n dda wrth iddynt fynd yn hŷn.

Rwy’n falch o fod yn Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, a byddaf yn parhau i sefyll dros bobl hŷn a chodi llais drostyn nhw er mwyn gwneud Cymru’n lle da i heneiddio - nid dim ond i ambell un, ond i bawb. 

Sarah Rochira

Older People's Commissioner for Wales

Cliciwch yma i lawrlwytho 'Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn yng Nghymru: Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2014-15