Sbarduno Newid i Bobl Hŷn: Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2013-14

Heddiw cyhoeddodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ‘Sbarduno Newid i Bobl Hŷn’, ei hail adroddiad effaith a chyrhaeddiad, sy’n tynnu sylw at y camau a gymerwyd ganddi yn ystod 2013-14 i wneud Cymru yn lle da i heneiddio.

Lansiwyd yr adroddiad yn y Senedd, dan nawdd y Prif Weinidog, ac yn bresennol yr oedd pobl hŷn o bob rhan o Gymru y mae’r Comisiynydd wedi cwrdd a siarad â hwy fel rhan o’i Sioe Deithiol Ymgysylltu, yn ogystal â rhanddeiliaid a gwleidyddion.

Yn ystod y lansio, cafodd pobl hŷn gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb gyda’r Comisiynydd, gan ofyn cwestiynau iddi am yr ystod eang o waith a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a’i blaenoriaethau am y flwyddyn i ddod.

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd y Comisiynydd, Sarah Rochira:

"Mae wedi bod yn fraint cynrychioli pobl hŷn ledled Cymru fel llais annibynnol a lladmerydd ar eu rhan, ac roedd yn bleser mawr cael croesawu cynifer o’r bobl yr wyf wedi cwrdd ac wedi siarad â hwy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i’r Senedd heddiw i sôn wrthynt am y gwaith yr wyf wedi bod yn ei wneud i sbarduno newid ar eu rhan, y newid y mae pobl hŷn ei eisiau ac angen ei weld.

“Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi rhoi cefnogaeth uniongyrchol i gannoedd o bobl hŷn sydd wedi cael eu hunain yn y sefyllfaoedd mwyaf cymhleth ac annerbyniol, gan weithio gyda hwy i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel a bod eu hawliau’n cael eu cynnal. Hefyd, rwyf wedi dal ati i graffu ar gyrff cyhoeddus a’u dwyn i gyfrif, a phan fo angen, nid wyf wedi petruso rhag defnyddio fy mhwerau cyfreithiol i gyflawni newid.

“Mae llawer o newid cadarnhaol yn digwydd ar hyn o bryd yng Nghymru i weddnewid bywydau pobl hŷn ac mae fy adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad yn amlinellu fy rhan i yn y gwaith o gyflawni’r newid hwn. Wrth gwrs, mae cryn dipyn i’w wneud o hyd ac edrychaf ymlaen at adeiladu ar fy nghyflawniadau yn 2013-14 a pharhau â'm gwaith fel llais annibynnol a lladmerydd dros bobl hŷn i wneud Cymru yn lle da i heneiddio ynddo.”

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o Sbarduno Newid i Bobl Hŷn: Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2013-14