Covid-19: Cwestiynau Cyffredin

Rydym wedi cael llawer o gwestiynau gan bobl hŷn a’u teuluoedd ynghylch ble mae cael gafael ar yr wybodaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt yn ystod y coronafeirws.

Rydym wedi cynnig atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin sy’n edrych ar faterion cyffredinol, iechyd a gofal, a’ch hawliau. Gobeithio y byddan nhw’n ddefnyddiol i chi. Sgroliwch i lawr y dudalen hon neu defnyddiwch y dolenni isod i neidio i adran benodol.

Brechlyn Coronafeirws – Holi ac Ateb

CWESTIYNAU AR FATERION CYFFREDINOL

CWESTIYNAU AR IECHYD A GOFAL

CWESTIYNAU AR EICH HAWLIAU

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.

Gallwch hefyd gysylltu â’r tîm gwaith achos drwy e-bost

Mae’r Comisiynydd yn cyfarfod â Gweinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru yn rheolaidd er mwyn codi pryderon a gofyn iddynt gymryd camau ar faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn, i dynnu eu sylw at achosion lle mae hawliau pobl hŷn dan fygythiad, ac i sicrhau bod yr wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf ar gyfer pobl hŷn yn cael eu cyfleu’n effeithiol.

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am waith y Comisiynydd drwy ei dilyn ar Twitter, neu ar ei thudalen Facebook. Mae’r Comisiynydd hefyd wedi creu Grŵp Facebook ar gyfer pobl hŷn, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol er mwyn creu cysylltiadau ac i rannu gwybodaeth ddefnyddiol.  


Gwybodaeth gyffredinol (yn cynnwys siopa, gwasanaethau cynghori, gwasanaethau bancio, sgamiau, profedigaeth ac anifeiliaid anwes)


Cwestiynau Cyffredin: Cyffredinol

Expand all


Iechyd a Gofal


Cwestiynau Cyffredin: Iechyd a Gofal

Expand all


Eich Hawliau


Cwestiynau Cyffredin: Eich Hawliau

Expand all

  • Beth os gofynnwyd i anwyliaid gwblhau ffurflen Na Cheisier Dadebru (DNA-CPR)?

  • Pa gymorth sydd ar gael i bobl sy’n wynebu cam-drin domestig yn ystod y cyfyngiadau?

  • Rwy'n credu fy mod wedi dioddef gwahaniaethu, beth ddylwn i ei wneud?

  • Beth am fy hawliau dynol?