Ymchwil Ragarweiniol

Eiriolaeth Gyda Phobl Hŷn yng Nghymru Astudiaeth Gwmpasu Gychwynnol

Mae’r Adroddiad hwn yn nodi pa wasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd, y cyd-destun cyfredol a beth yw’r cyfleoedd gorau i’r Comisiwn wneud gwir gynnydd o ran darparu gwasanaethau eiriolaeth i bobl hŷn yng Nghymru.

Mae’r gwaith yn edrych ar fylchau a gwendidau yn ogystal ag ar gryfderau ac enghreifftiau o arferion da.

Eiriolaeth Gyda Phobl Hŷn yng Nghymru Astudiaeth Gwmpasu Gychwynnol Ar Ran Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (.pdf) 

Crynodeb Gweithredol (.pdf)Pwysigrwydd Eiriolaeth 3

Ym mis Hydref 2007, sefydlodd yr arolwg Advocacy Counts cyntaf sail y gellid ei ddefnyddio i fesur newidiadau yn narpariaeth ac argaeledd gwasanaethau eiriolaeth yng Nghymru yn y dyfodol. Canfu mai dim ond 23 o sefydliadau a oedd yn darparu gwasanaethau eirioli i bobl hŷn. Ym mis Tachwedd 2008, nododd Advocacy Counts 2 fod y nifer wedi gostwng i 19.

Yn 2010, gwnaeth Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru gynorthwyo Age Cymru i gynnal arolwg Advocacy Counts am y trydydd tro. Ymatebodd 20 o sefydliadau i'r arolwg ar-lein i nodi eu bod yn darparu gwasanaethau eirioli annibynnol, gydag 11 ohonynt yn darparu gwasanaethau i bobl hŷn fel rhan o grŵp cleientiaid ehangach. Ymhlith yr ymatebwyr roedd gwasanaethau cwyno, gwasanaethau Eiriolwr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol, gwasanaethau eirioli o ran iechyd meddwl, gwasanaethau cam-drin domestig ac Age Concern i enwi ond rhai.

Cliciwch yma i lawrlwytho Pwysigrwydd Eiriolaeth 3 (.pdf) 

Cliciwch yma i lawrlwytho Pwysigrwydd Eiriolaeth 3 (Crynodeb Gweithredol) (.pdf)