Llais, Dewis a Rheolaeth: Argymhellion ynghylch darparu eiriolaeth annibynnol dros Gymru

Un o flaenoriaethau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yw sicrhau bod gan bobl hŷn lais sy’n cael ei glywed, dewis, a rheolaeth dros eu bywydau.  

Mewn ymateb i amrywiaeth o faterion a godwyd gan bobl hŷn, mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi ei hadroddiad ‘Llais, Dewis a Rheolaeth’, sy’n anelu at wella darpariaeth gwasanaethau eiriolaeth annibynnol i bobl hŷn pan fyddant yn mynd i gartref gofal, yn byw mewn cartref gofal, neu pan fydd cartrefi gofal yn cau. Mae’r adroddiad wedi cael ei lunio ar ôl ymgysylltu’n helaeth â phobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ac ar ôl casglu tystiolaeth gan awdurdodau lleol, byrddau iechyd a grwpiau a mudiadau sy'n gweithio gyda phobl hŷn.

I ddechrau, bydd y Comisiynydd yn ymgynghori â rhanddeiliaid ynghylch yr argymhellion yn yr adroddiad, cyn gweithio gyda nhw i ddatblygu amrywiaeth o ddeunyddiau cefnogi ac adnoddau arferion da a chyhoeddi arweiniad ar ddarparu gwasanaethau eiriolaeth annibynnol ym mis Ebrill 2013.

Cliciwch yma i lwytho copi o ‘Llais, Dewis a Rheolaeth: Argymhellion ynghylch darparu eiriolaeth annibynnol dros Gymru’.