Dogfennau Strategol

 • Rhaglen waith dros dro Ebrill - Awst 2018

  06.6.18

  Mae’r rhaglen waith hon yn nodi’r gwaith fydd yn cael ei gyflawni gan swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru rhwng mis Ebrill 2018 a mis Awst 2018.

 • Rhaglen Waith 2016-17

  22.6.16

  Mae’r papur briffio hwn yn nodi’r amrywiaeth eang o waith y bydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn ymgymryd ag ef yn ystod 2016-17 er mwyn ysgogi newid ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

 • Rhaglen Waith 2015-16

  08.6.15

  Mae’r Comisiynydd wedi datblygu ei Rhaglen Waith ar gyfer 2015-16 yn seiliedig ar y blaenoriaethau yn ei Fframwaith Gweithredu.

 • Rhaglen Waith 2014-15

  25.7.14

  Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyflwyno ei Raglan Waith ar gyfer 2014-2014, yn amlinellu ei blaenoriaethau am yr ail flwyddyn weithredol o’r Fframwaith Gweithredu 2013-17.

 • Fframwaith Gweithredu 2013-17

  23.5.13

  Mae’r Fframwaith ar gyfer Gweithredu yn amlinellu blaenoriaethau’r Comisiynydd a’r newidiadau y mae’n disgwyl eu gweld ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal â’r rôl y bydd ganddi o ran cyflwyno’r newidiadau hyn.

 • Eich barn ar ein cyfeiriad yn y dyfodol

  25.10.12

  Rydym ar hyn o bryd yn datblygu Fframwaith Gweithredu 2013-17 y Comisiwn, a fydd yn arwain ein gwaith am y pedair blynedd nesaf. Mae’n seiliedig ar farn pobl hŷn, yn ogystal â’r rhai sy’n eu cynorthwyo ac yn eu cynrychioli, a gasglwyd drwy ymgysylltu eang a pharhaus ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Credwn fod y pedair thema yn ein Fframwaith Gweithredu’n sail i ansawdd bywyd da; bywyd sydd â gwerth, ystyr a phwrpas.

 • Rhaglen Waith 2012/13

  20.9.12

  Am y tro cyntaf, rydym wedi cyhoeddi rhaglen waith y Comisiwn, sy'n cyflwyno 50 darn penodol o waith a fydd yn cael eu datblygu yn ystod y 18 mis nesaf.

 • Cynllun Strategol 2010-2013

  01.1.10

  Yr egwyddor sy’n fy arwain i yn rhinwedd fy swydd fel Comisiynydd Pobl Hyˆn annibynnol yw gwrando ar yr holl bobl hyˆn ledled Cymru a’r rhai sy’n gweithio gyda nhw. Bu pobl hyˆn a llawer o sefydliadau’n gweithio’n galed i sefydlu Comisiynydd, sydd â phwerau unigryw er lles pobl sy’n 60 oed a throsodd.

 1. 1
 2. 2
 3. Next page