Craffu ar ‘ffioedd atodol’ i gartrefi gofal

Mawrth 31, 2016

O ganlyniad i’r sgyrsiau mae’r Comisiynydd wedi’u cael â phobl hŷn ledled Cymru a'r gefnogaeth uniongyrchol i achosion mae’n ei darparu, mae’n amlwg bod talu am ofal cymdeithasol yn fater cymhleth ac emosiynol. Mae'r Comisiynydd wedi cael nifer o ymholiadau sy’n ymwneud yn benodol â cheisiadau gan ddarparwyr gofal am ‘daliadau trydydd parti’ tuag at gostau gofal (pan fo unigolyn yn cael cyllid gan Awdurdod Lleol neu Fwrdd Iechyd), neu at daliadau am wasanaethau ychwanegol.

O ganlyniad i’r sgyrsiau mae’r Comisiynydd wedi’u cael â phobl hŷn ledled Cymru a'r gefnogaeth uniongyrchol i achosion mae’n ei darparu, mae’n amlwg bod talu am ofal cymdeithasol yn fater cymhleth ac emosiynol.

Mae'r Comisiynydd wedi cael nifer o ymholiadau sy’n ymwneud yn benodol â cheisiadau gan ddarparwyr gofal am ‘daliadau trydydd parti’ tuag at gostau gofal (pan fo unigolyn yn cael cyllid gan Awdurdod Lleol neu Fwrdd Iechyd), neu at daliadau am wasanaethau ychwanegol.

Caiff y taliadau hyn eu llywodraethu gan reoliadau ac maent yn wahanol i’w gilydd o ran eu natur. Fodd bynnag, mae'r Comisiynydd yn ymwybodol bod y term ‘ffioedd atodol’ yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at y ddau ar lafar, a bod pobl hŷn yn mynegi pryderon ynghylch cael eu gorfodi i symud cartref os na fyddan nhw na’u teuluoedd yn gallu fforddio talu’r costau.

Er bod y Comisiynydd yn deall bod darparwyr a chomisiynwyr yn darparu gofal a chefnogaeth o dan amgylchiadau ariannol heriol, ni ddylid anghofio mai ar gyfer pobl hŷn a’r bobl sydd fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas y darperir y gofal a’r cymorth hwn yn amlach na pheidio.

Yn sgil hyn, mae'r Comisiynydd wedi ysgrifennu at yr holl ddarparwyr cartrefi gofal (preswyl a nyrsio) yng Nghymru, yn ogystal â chomisiynwyr Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd, yn amlinellu ei disgwyliadau ar gyfer pobl hŷn mewn sefyllfaoedd sy’n ymwneud â ‘ffioedd atodol’. Mae copïau o’r llythyrau hyn wedi cael eu hanfon hefyd at Lywodraeth Cymru a Fforwm Gofal Cymru.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r llythyr a anfonwyd at ddarparwyr gofal

Cliciwch yma i lawrlwytho’r llythyr a anfonwyd at Gomisiynwyr Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd