Cyhoeddiadau

 • Canllawiau ar gymorth seibiant i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt

  09/11/2018

  Mae’r canllaw hwn ar ofal seibiant yn cynnig gwybodaeth angenrheidiol i ofalwyr a phobl sy’n byw â dementia. Mae’n amlinellu eu hawliau a gall eu helpu i feddwl am y dewisiadau gwahanol.

 • Gwireddu Hawliau Dynol i Bobl Hŷn

  26/10/2018

  Mae cam-drin a gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yn her i bob cymdeithas a sefydliad sy’n trysori urddas pobl. Yn rhy aml, mae pobl hŷn yn cael eu trin mewn ffyrdd sy’n torri eu hawliau dynol, fel yr hawl i fywyd, i gael parch at gorff a meddwl, i gael safon byw ddigonol, i gael eu trin yn gyfartal, neu i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

 • Gwybod Eich Hawliau: Canllaw Syml

  01/10/2018

  Mae gan bawb hawliau. Mae eich hawliau chi yn bwysig, a gall deall eich hawliau eich helpu chi i sicrhau eich bod yn cael trin y deg ac nad oes unrhyw un yn gwahaniaethu yn eich erbyn.

 • Galluedd Meddyliol: Arweiniad Syml

  06/06/2018

  Pwrpas y ddogfen hon yw eich helpu i ddeall yn well beth mae’r term ‘Galluedd Meddyliol’ yn ei olygu.Pwrpas y ddogfen hon yw eich helpu i ddeall yn well beth mae’r term ‘Galluedd Meddyliol’ yn ei olygu.

 • Rhaglen waith dros dro Ebrill - Awst 2018

  06/06/2018

  Mae’r rhaglen waith hon yn nodi’r gwaith fydd yn cael ei gyflawni gan swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru rhwng mis Ebrill 2018 a mis Awst 2018.

 • Sbarduno Newid i Bobl Hŷn: Effaith a Chyrhaeddiad 2012-18

  16/05/2018

  Rydw i’n aml yn methu â chredu fy mod wedi cymryd swydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru chwe blynedd yn ôl, ym mis Mehefin 2012. Mae’r blynyddoedd wedi hedfan ac rydw i wedi bod yn falch o sefyll a siarad ar ran pobl hŷn drwy Gymru fel eu llais a’u heiriolwr annibynnol. Yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, rydw i wedi cwrdd a siarad â miloedd o bobl hŷn drwy Gymru, sydd wedi rhannu cymaint mor hael gyda mi ynglŷn â’u bywydau, eu profiadau a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol. Mae lleisiau pobl hŷn, yn eu holl amrywiaeth, wedi arwain a llunio amrediad eang o waith rydw i wedi’i wneud fel Comisiynydd yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, sydd wedi cael ei amlinellu yn yr Adroddiad Etifeddol hwn, sy’n cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â’m Hadroddiad Effaith a Chyrhaeddiad.

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2017-18

  16/05/2018

  Ers i mi gychwyn yn fy swydd fel Comisiynydd yn 2012, rwyf wedi cwrdd ac wedi siarad â miloedd o bobl hŷn sydd wedi bod yn ddigon caredig i rannu cymaint â mi – am eu bywydau, eu profiadau, eu gobeithion a’u dyheadau am y dyfodol. Eleni, fel yn y blynyddoedd blaenorol, mae’r lleisiau a’r profiadau hyn wedi arwain a ffurfio fy ngwaith fel Comisiynydd ac mae’n rhywbeth sy’n fy atgoffa’n gyson o bwysigrwydd gwneud pethau’n iawn i bobl hŷn.

 • Comisiynydd Pobl Hŷn: Angen gweithredu i sicrhau bod lleisiau pobl hŷn yn cael eu clywed

  10/05/2018

  Canfu adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru nad yw pobl hŷn ledled Cymru yn aml yn gallu cael mynediad at wasanaethau eiriolaeth, sy’n hanfodol i helpu pobl i leisio eu barn a sicrhau bod eu hawliau yn cael eu parchu.

 • Diogelu mewn Ysbytai yng Nghymru

  09/05/2018

  Mae sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu diogelu a’u gwarchod wedi bod yn ganolbwynt allweddol i’m gwaith fel Comisiynydd, ac rwyf wedi gweithio gyda gweithwyr proffesiynol ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o faterion diogelu a sut gellir mynd i’r afael â’r rhain.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Next page