Cyhoeddiadau

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2018-19

  30/07/2019

  Cefais y pleser o ddod yn Gomisiynydd ym mis Awst 2018 ac mae’n fraint cael gweithio i wella bywydau pobl hŷn ledled Cymru.

 • Y Comisiynydd yn cyhoeddi strategaeth dair blynedd newydd – Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio

  03/04/2019

  Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru heddiw (3 Ebrill) wedi cyhoeddi ei strategaeth dair blynedd, gan nodi ei blaenoriaethau a’r camau y bydd yn eu cymryd i helpu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio.

 • Y Comisiynydd Pobl Hŷn yn cyhoeddi canllaw newydd ar gartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn a’u teuluoedd

  15/03/2019

  Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyhoeddi canllaw newydd i bobl hŷn a’u teuluoedd sy’n ateb cwestiynau cyffredin am symud i fyw mewn cartrefi gofal.

 • Canllawiau ar gymorth seibiant i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt

  09/11/2018

  Mae’r canllaw hwn ar ofal seibiant yn cynnig gwybodaeth angenrheidiol i ofalwyr a phobl sy’n byw â dementia. Mae’n amlinellu eu hawliau a gall eu helpu i feddwl am y dewisiadau gwahanol.

 • Gwireddu Hawliau Dynol i Bobl Hŷn

  26/10/2018

  Mae cam-drin a gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yn her i bob cymdeithas a sefydliad sy’n trysori urddas pobl. Yn rhy aml, mae pobl hŷn yn cael eu trin mewn ffyrdd sy’n torri eu hawliau dynol, fel yr hawl i fywyd, i gael parch at gorff a meddwl, i gael safon byw ddigonol, i gael eu trin yn gyfartal, neu i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

 • Gwybod Eich Hawliau: Canllaw Syml

  01/10/2018

  Mae gan bawb hawliau. Mae eich hawliau chi yn bwysig, a gall deall eich hawliau eich helpu chi i sicrhau eich bod yn cael trin y deg ac nad oes unrhyw un yn gwahaniaethu yn eich erbyn.

 • Galluedd Meddyliol: Arweiniad Syml

  06/06/2018

  Pwrpas y ddogfen hon yw eich helpu i ddeall yn well beth mae’r term ‘Galluedd Meddyliol’ yn ei olygu.Pwrpas y ddogfen hon yw eich helpu i ddeall yn well beth mae’r term ‘Galluedd Meddyliol’ yn ei olygu.

 • Rhaglen waith dros dro Ebrill - Awst 2018

  06/06/2018

  Mae’r rhaglen waith hon yn nodi’r gwaith fydd yn cael ei gyflawni gan swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru rhwng mis Ebrill 2018 a mis Awst 2018.

 • Sbarduno Newid i Bobl Hŷn: Effaith a Chyrhaeddiad 2012-18

  16/05/2018

  Rydw i’n aml yn methu â chredu fy mod wedi cymryd swydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru chwe blynedd yn ôl, ym mis Mehefin 2012. Mae’r blynyddoedd wedi hedfan ac rydw i wedi bod yn falch o sefyll a siarad ar ran pobl hŷn drwy Gymru fel eu llais a’u heiriolwr annibynnol. Yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, rydw i wedi cwrdd a siarad â miloedd o bobl hŷn drwy Gymru, sydd wedi rhannu cymaint mor hael gyda mi ynglŷn â’u bywydau, eu profiadau a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol. Mae lleisiau pobl hŷn, yn eu holl amrywiaeth, wedi arwain a llunio amrediad eang o waith rydw i wedi’i wneud fel Comisiynydd yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, sydd wedi cael ei amlinellu yn yr Adroddiad Etifeddol hwn, sy’n cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â’m Hadroddiad Effaith a Chyrhaeddiad.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Next page