Newyddion

Y Comisiynydd yn croesawu canfyddiadau'r Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd

07.12.17

“Mae canfyddiadau'r Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd a gafodd ei gynnal gan Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol, ac a gyhoeddwyd heddiw, nid yn unig yn ein hatgoffa o faint y broblem unigrwydd a’r effaith andwyol y mae’n ei chael ar fywydau pobl, mae hefyd yn dangos yn glir bod angen llawer rhagor o weithredu yn y maes, gydag arweiniad cryf gan Lywodraeth Cymru, i fynd i'r afael â'r epidemig modern a’r broblem ‘iechyd y cyhoedd’ fawr hon.  

“Rwy’n croesawu argymhellion y Pwyllgor a’u ffocws ar sicrhau dull mwy cydlynol - ar draws adrannau’r llywodraeth, ein gwasanaethau cyhoeddus a’r trydydd sector - i atal a mynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd.

“Mae unigrwydd ac unigedd yn rhywbeth a allai effeithio ar unrhyw un ohonon ni ac, fel pobl hŷn ledled Cymru, rwy’n disgwyl i Lywodraeth Cymru gymryd camau ystyrlon mewn ymateb i'r adroddiad a’i argymhellion. 

“Fe fydda innau yn chwarae fy rhan fel Comisiynydd drwy barhau i weithio gyda phartneriaid ar lefel leol a chenedlaethol drwy fy rhaglen Heneiddio'n Dda yng Nghymru, sy’n cynnwys mynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd fel un o’i themâu craidd.”