Newyddion

Cael yr help sydd ei angen arnoch gan Wasanaethau Cymdeithasol: Canllaw i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014)

27.5.16

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gyfraith newydd yng Nghymru

Nod y Ddeddf yw creu ymagwedd genedlaethol at y ffordd mae awdurdodau lleol yn hyrwyddo llesiant ac yn amddiffyn pobl rhag camdriniaeth ac esgeulustod. sydd â’r nod o sicrhau bod y gofal a’r cymorth rydych yn ei gael yn diwallu eich anghenion, gan eich helpu i fyw’r bywyd a ddewiswch ac i aros yn annibynnol yn hirach. Mae’n dod i rym o 6 Ebrill 2016 a bydd yn newid y ffordd y mae gwasanaethau cymdeithasol yn gweithredu ledled Cymru gyfan.

Am y tro cyntaf, mae’r Ddeddf yn sicrhau bod gofalwyr yn cael eu trin ar yr un sail â’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau a bod ganddynt yr hawl i gael cymorth pe bai asesiad yn nodi bod ei angen arnynt. Nid oes trothwy mwyach o ran oriau gofalu i fod yn gymwys i gael asesiad gofalwr.

CLICIWCH YMA I LAWRLWYTHO Cael yr help sydd ei angen arnoch gan Wasanaethau Cymdeithasol

Mae’r wybodaeth ar y daflen hon hefyd wedi’i darparu isod ar ffurf BSL: