Blog y Comisiynydd

 • Ydych chi wedi cael brechiad y ffliw eto?

  30.11.16

  Mae Nicola Meredith yn Nyrs gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae’n cynnig rhywfaint o wybodaeth ynghylch pam mae brechiad y ffliw yn bwysig i chi wrth i’r gaeaf nesáu.

 • Diwrnod Hawliau Dynol 2015: Gwneud Hawliau Dynol yn Real i Bobl Hŷn

  10.12.15

  Mae fy ngwaith fel Comisiynydd yn seiliedig ar hawliau dynol. Rwyf yn credu mewn hawliau dynol. Rwyf yn credu yn eu gallu i greu cymdeithas fwy cyfiawn a chyfartal, eu gallu i roi cwmpas moesol ar adegau anodd, i roi arweiniad i ni ar yr hyn sy’n gywir ac sy’n anghywir, a’u gallu i greu fframwaith ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus. Dylai hawliau fod yn bwysig i bob un ohonom a dylem wneud ein rhan i ddiogelu a hyrwyddo hawliau pobl, i sicrhau bod hawliau’n real, nid i rai’n unig ond i bawb.

 • Ymateb i'r Gwersi yn sgil Ymddiried mewn Gofal - Adroddiad Flwyddyn yn Ddiweddarach

  23.9.15

  Rwy'n croesawu'r gwelliant amlwg a wnaed i fynd i'r afael â'r materion a arweiniodd yn flaenorol at lefelau annerbyniol o ansawdd gofal a safonau gwasanaeth yn Ysbytai Tywysoges Cymru a Chastell Nedd Port Talbot. Mae hyn yn dangos bod y Bwrdd Iechyd wedi dwys-ystyried yr Adroddiad Ymddiried mewn Gofal...

 • Pryd oedd y tro diwethaf i chi gael prawf llygaid?

  21.9.15

  Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid (21 i 27 Medi 2015) mae Ceri Jackson, cyfarwyddwr RNIB Cymru a Chadeirydd grŵp cynghori Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid yng Nghymru, yn rhoi awgrymiadau defnyddiol ar sut i ofalu am ein llygaid.

 • Creu Llawenydd drwy Gerddoriaeth Fyw

  19.6.15

  Yn y blog yr wythnos hon, mae Robert Aitken, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth mewn Ysbytai, Cymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd creu llawenydd drwy gerddoriaeth.

 • Diwrnod Ymwybyddiaeth o Gam-drin Pobl Hŷn y Byd 2015

  15.6.15

  Mae hi’n Ddiwrnod Ymwybyddiaeth o Gam-drin Pobl Hŷn y Byd heddiw - diwrnod lle mae unigolion a sefydliadau ar draws y byd yn codi ymwybyddiaeth o gam-drin pobl hŷn a’r troseddau sy'n cael eu cyflawni yn eu herbyn, a chodi llais yn erbyn hynny.

 • Aberhonddu Ystyriol o Ddementia

  04.6.15

  Yr wythnos hon mae ein Cydlynydd Ymgysylltu, Kate Hughes, yn rhoi sylw i’w hymweliad diweddar ag Aberhonddu, y gymuned gyntaf yng Nghymru i gael ei chydnabod gan Gymdeithas Alzheimer am ei gwaith tuag at ddod yn ystyriol o ddementia.

 • Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia 2015

  22.5.15

  Cyhoeddais yr wythnos yma – fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia 2015 – fy mod wedi comisiynu Age Cymru i gofnodi lleisiau a phrofiadau pobl hŷn sy'n byw â dementia yng Nghymru ar fy rhan, gan godi ymwybyddiaeth o'r heriau maen nhw'n eu hwynebu bob dydd, a gwireddu fy addewid i roi llais i'r rheini nad ydynt yn cael eu clywed bellach.

 • Men’s Sheds Cymru

  15.5.15

  Mae un o’r problemau yr wyf wedi tynnu’n sylw’n gyson ato fel Comisiynydd, yn cyrraedd lefelau epidemig yng Nghymru, sef unigrwydd ac unigedd ymysg pobl hŷn.

 • Lle i Ddiolch

  06.5.15

  Rwy’n treulio llawer o’m hamser yn teithio o gwmpas Cymru, yn cwrdd â’r bobl yr wyf yn eu cynrychioli fel Comisiynydd, yn aml gan eistedd i lawr a chael sgwrs dawel dros baned o de. Maent yn barod, yn hael iawn, i rannu eu bywydau a’u profiadau gyda mi, gan sôn yn aml am bwy oeddynt a’r pethau a wnaethant cyn iddynt gael eu labelu fel pobl hŷn. Drwy dreulio amser gyda’r bobl hŷn yma, rwyf wedi dod i ddeall rhywbeth syml iawn: mae angen i ni weld y tu hwnt i’r label a chofio pwy fu pobl hŷn ar un adeg. Drwy wneud hynny, byddwn yn cofio fod lle gennym i ddiolch iddynt hefyd, rhywbeth y tynnwyd sylw ato’n ingol yr wythnos hon gan y BBC yn eu rhaglenni ‘Our Greatest Generation’, sy’n coffau 70 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Next page